Vervoersvoorwaarden

Bagageregels Corendon Airlines en Corendon Dutch Airlines

Indien u boekt via www.corendon.nl of telefonisch via het Contact Center, kunt u direct de bagage bijboeken. Wilt u de bagage op een later tijdstip online bijboeken, dan is dit mogelijk vanaf 6 weken voor vertrek tot maximaal 5 uur voor vertrek via fly.corendon.com.

Indien u binnen 5 uur voor vertrek bagage wilt bijboeken, kan dit alleen op de luchthaven van vertrek. Houdt u er rekening mee dat de tarieven op de luchthaven hoger zijn.

Ruimbagage
De hoogte van ruimbagage mag niet meer zijn dan 89 cm en de breedte niet meer dan 115 cm. Dit heeft te maken met de grootte van de deur van de laadruimte.

Bekijk hier de tarieven voor bijzondere bagage.

Handbagage
U mag per persoon 1 stuk handbagage van maximaal 8 kg meenemen (maximale metingen 55 x 35 x 25 cm.) Let op: alles moet in 1 stuk handbagage passen, dus ook laptops, handtassen etc. Opblaasbare voorwerpen, inclusief opblaasbare ballen met sportieve doeleinden zoals voetballen zijn niet toegestaan aan boord.

Per 1 maart 2020 wordt er een strenger handbagagebeleid gehanteerd op de CAI-vluchten (Corendon Airlines). Let daarom op dat uw handbagage uit maximaal 1 stuk van 8 kg bestaat en niet groter is dan 55 x 35 x 25 cm. Is dit bij het boarden niet het geval, dan moet de handbagage alsnog in het ruim worden vervoerd en krijgt u een boete van € 75.  

Raadpleeg bij vragen over de bagagevoorwaarden onze veel gestelde vragen.


Vertrek vanaf en aankomst op een Nederlandse luchthaven

Bij Corendon kunt u tegen betaling uw ruimbagage bijboeken bij vertrek vanaf en aankomst op een Nederlandse luchthaven. Dit geldt niet bij vertrek en aankomst vanaf Duitse luchthavens, hier mag u tot 20 kg ruimbagage per persoon gratis meenemen.

Wij adviseren u de ruimbagage direct bij te boeken en te betalen, omdat de tarieven voor het bijboeken van uw bagage op de luchthaven hoger zijn.

Bagage Online tarieven Airporttarieven
20 kg € 20  € 20 + € 15
30 kg € 29 € 30 + € 15
40 kg € 38 € 40 + € 15
50 kg € 48 € 50 + € 15
60 kg € 58 € 60 + € 15
70 kg € 69 € 70 + € 15
80 kg € 79 € 80 + € 15
 • Elk item mag max.32 kg wegen.
 • Voor de bestemmingen Banjul en Dubai geldt max. 20 kg p.p. Overbagage is niet toegestaan.
 •  Voor een vlucht naar Brazilië betaalt u voor 20 kg € 29 per enkele reis.

 

Overbagage
Wanneer u vooraf bagage heeft bijgekocht, maar op de luchthaven met meer bagage incheckt, dan betaalt u het verschil tussen het airporttarief minus het vooraf geboekte tarief plus € 15.

Om u meer duidelijkheid te geven, volgen hier een aantal voorbeelden:

 • U heeft vooraf 0 kg gekocht en 20 kg op de luchthaven. Kosten € 20 + € 15 = € 32
 • U heeft vooraf 0 kg gekocht en 30 kg op de luchthaven. Kosten € 30 + € 15 = € 45
 • U heeft vooraf 20 kg gekocht en 23 kg op de luchthaven. Kosten (30 kg) € 30 – (20 kg) € 20 = € 11 + € 15 = € 26
 • U heeft vooraf 30 kg gekocht en 47 kg op de luchthaven. Kosten (50 kg) € 50 – (30 kg) € 30 = € 20 + € 15 = € 35

Vertrek vanaf en aankomst op een Belgische luchthaven

Bij Corendon kunt u tegen betaling uw ruimbagage bijboeken bij vertrek vanaf en aankomst op een Belgische luchthaven

Wij adviseren u de ruimbagage direct bij te boeken en te betalen, omdat de tarieven voor het bijboeken van uw bagage op de luchthaven hoger zijn.

Tarieven ruimbagage bij online (tot 5 uur voor vertrek) en telefonisch bijboeken  
Handbagage tot max. 8 kg gratis
0 kilo – 20 kilo 20 euro per enkele reis
21 kilo – 30 kilo* 28 euro per enkele reis
31 kilo – 40 kilo* 37 euro per enkele reis
* Deze opties zijn niet mogelijk voor Banjul en Dubai.      

 • 1 bagagestuk mag maximaal 32 kg wegen.
 • Als u op de luchthaven aankomt en meer bagage bij u heeft dan de vooraf geboekte bagage, dan betaalt u €7,- per kilo overbagage. Per persoon mag er in totaal maximaal 50kg aan bagage worden meegenomen.

 

Tarieven ruimbagage bij bijboeken op de luchthaven Tarieven per enkele reis
Handbagage tot max. 8 kg gratis
0 kilo – 20 kilo 34 euro per enkele reis
21 kilo – 30 kilo* 45 euro per enkele reis
31 kilo – 40 kilo* 55 euro per enkele reis
Overbagage tarief* 7 euro per kilo overbagage (per persoon is een maximum van 50kg bagage toegestaan)
* Deze opties zijn niet mogelijk voor Banjul en Dubai.      

 • 1 bagagestuk mag maximaal 32 kg wegen.

 

 

 ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN CORENDON DUTCH AIRLINES B.V.

Geachte Passagier,

Op het vervoer van Passagiers en Bagage verricht door of in opdracht van Corendon Dutch Airlines zijn de onderhavige Vervoersvoorwaarden van toepassing, behoudens uitdrukkelijke vermelding anderzijds. De Vervoersvoorwaarden zijn in overeenstemming met relevante nationale, Europese en internationale wetgeving. Mocht er zich op enig punt een conflict voordoen tussen de Vervoersvoorwaarden en relevante dwingendrechtelijke regelgeving, dan is de betreffende regelgeving op dit punt leidend.

Op deze Vervoersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechtbank is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen.

De Vervoersvoorwaarden kunnen voor u als Passagier wijzigen. Wij raden u aan om de Vervoersvoorwaarden regelmatig te controleren.

Namens Corendon Dutch Airlines wensen wij u alvast een prettige vlucht.

Corendon Dutch Airlines B.V.

Postbus 349

1170 AH Badhoevedorp

Fax: 0031- (0)20-6592740

Kvk: 51027445

E-mail: customercare@corendon.nl

 

 

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL I: Definities
ARTIKEL II: Toepassingsbereik
ARTIKEL III: Ticketinformatie
ARTIKEL IV: Tariefvoorwaarden en Toeslagen
ARTIKEL V: Reserveringen
ARTIKEL VI: Inchecken
ARTIKEL VII: Weigering en beperking van vervoer
ARTIKEL VIII: Bagage
ARTIKEL IX: Luchtvracht
ARTIKEL X: Gedrag aan boord van het luchtvaartuig
ARTIKEL XI: Dienstregeling, annulering, vertraging en instapweigering
ARTIKEL XII: Restitutie
ARTIKEL XIII: Aanvullende diensten
ARTIKEL XIV: Reisdocumenten, toegang en controles
ARTIKEL XV: Aansprakelijkheid
ARTIKEL XVI: Opvolgende Vervoerders
ARTIKEL XVII: Chartervervoer
ARTIKEL XVIII: Rechten Passagiers
ANNEX Samenvatting Aansprakelijkheidsregels

 

ARTIKEL I: DEFINITIES

Aansprakelijkheidsverordening
Verordening (EG) Nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2002, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen.

Bagage
Zowel Geregistreerde als niet-Geregistreerde bagage, tenzij anders aangegeven.

Bagagelabel
Door Vervoerder afgegeven label ter identificatie van Geregistreerde bagage dat bestaat uit een deel dat aan de Bagage is bevestigd en een deel dat aan de Passagier wordt overhandigd ter identificatie van genoemde Bagage.

Bevoegde agent
Derde (persoon of rechtspersoon) die door Vervoerder is aangewezen om Vervoerder te vertegenwoordigen bij de verkoop van luchtvervoersdiensten van Vervoerder aan de Passagier.

Boeking
Feit waaruit blijkt dat Passagier een Ticket heeft of een ander schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de Boeking door Vervoerder of, indien van toepassing, de tour- of reisoperator is aanvaard en geregistreerd.

Boekingsbevestiging
Bewijs dat de Boeking is aanvaard en geregistreerd door Vervoerder, waarop de naam, vluchtgegevens en overige mededelingen staan vermeld.

Boarding Pass
Document dat wordt verstrekt aan Passagier bij het inchecken bij de incheckbalie. Op dit document staat onder andere vermeld de Plaats van vertrek, Plaats van bestemming, eventuele Reisonderbrekingen, vluchtnummer, datum van de vlucht en de zitplaats van Passagier.

Bijzondere trekkingsrechten (SDR)     
Door het Internationaal Monetair Fonds verstrekte rechten tot het verkrijgen van omwisselbare valuta`s.

Bijzondere verklaring van belang
Verklaring die tegen betaling van een toeslag wordt afgegeven, waardoor de aansprakelijkheidslimiet van Vervoerder voor de Geregistreerde bagage waarvoor de verklaring wordt afgegeven, verhoogd wordt.

Charterovereenkomst
Overeenkomst tussen de Contractuele Vervoerder (niet zijnde Corendon Dutch Airlines) en Feitelijke Vervoerder waarin het geheel of ten dele uitvoeren van het vervoer wordt uitbesteed op grond van een charterovereenkomst. Dit omvat tevens de commerciële overeenkomst waarbij een derde partij, bijvoorbeeld een touroperator, reisorganisator of charteraar, met een Passagier een (pakketreis)overeenkomst heeft gesloten en waarbij de Vervoerder belast wordt met de uitvoering van het gehele of een deel van het luchtvervoer onder deze overeenkomst. De Passagier heeft in dit geval een rechtstreekse relatie met de touroperator, reisorganisator of charteraar.

Chartervervoer
Vervoer uitgevoerd door de Feitelijke Vervoerder op grond van een Charterovereenkomst.

Charter Ticket
Ticket dat is uitgegeven krachtens een charterovereenkomst.

Check-in deadline

Het voor elke vlucht – door de Vervoerder – vastgestelde uiterste tijdstip waarop Passagier zijn/haar incheckformaliteiten moet hebben afgehandeld, inclusief het inchecken van eventuele Bagage.

Code van luchtvervoer
De afkorting, bestaande uit een 2- of 3-lettercode, waarmee Corendon Dutch Airlines wordt aangeduid.

Contractuele Vervoerder
De partij met wie Passagier vervoer door de lucht is overeengekomen. Boekt Passagier rechtstreeks – zonder tussenkomst van een derde partij – bij de Feitelijke Vervoerder een Ticket, dan is de Feitelijke Vervoerder tevens Contractuele Vervoerder. Indien Passagier via een reisorganisator of touroperator een reisovereenkomst, al dan niet pakketreis, heeft gesloten waarvan het luchtvervoer deel uitmaakt dan wordt de reisorganisator of touroperator aangemerkt als Contractuele Vervoerder. De Contractuele Vervoerder is tevens de luchtvervoerder die ten behoeve van zijn Passagiers een Feitelijke Vervoerder aanstelt voor het vervoer van deze Passagiers.

Dagen
Kalenderdagen, met dien verstande dat de dag dat een kennisgeving is verzonden, dan wel de dag waarop het Ticket is uitgegeven niet meetellen voor de vaststelling van de geldigheidsduur van het Ticket.

DBC-Verordening
Verordening (EG) Nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij Instapweigering en annulering of langdurige Vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EG) Nr. 295/91.

Europese Gemeenschap
Alle landen die deel uitmaken van de Europese Gemeenschap.

Feitelijke Vervoerder
De luchtvervoerder die feitelijk het vervoer door de lucht uitvoert, ongeacht of Passagier met deze luchtvervoerder een contractuele relatie heeft.

Geadresseerde
De persoon die partij is geworden bij de overeenkomst tot het vervoer van luchtvracht gesloten tussen Vervoerder en de Verzender, en aan wie de luchtvracht geleverd zal worden.

Geregistreerde bagage
Bagage die Vervoerder in bewaring heeft genomen en waarvoor zij een Bagagelabel aan Passagier heeft afgegeven.

Handbagage label
Door Vervoerder afgegeven label voor handbagage ter toelating van deze bagage aan boord van het vliegtuig. Het label dient bevestigd te zijn aan de handbagage.

Instapweigering
Weigering om een Passagier op een vlucht te vervoeren, ondanks het feit dat de Passagier een Ticket voor de vlucht heeft en zich tijdig dat wil zeggen op het door Vervoerder, diens agent of de Contractuele Vervoerder vooraf aan de Passagier aangegeven tijdstip, dan wel indien er geen tijd is aangegeven, uiterlijk 45 minuten voor de gepubliceerde tijd, bij de incheckbalie heeft gemeld, zonder redelijke gronden die te maken hebben met veiligheid, beveiliging, gezondheid of ontoereikende reisdocumenten.

Luchtvracht
Goederen, niet zijnde Geregistreerde of niet-Geregistreerde bagage of post, bestemd voor het vervoer tussen luchthavens.

Niet-Geregistreerde bagage
Alle Bagage, waaronder persoonlijke bezittingen en geld, die niet worden aangemerkt als Geregistreerde bagage en die de Passagier bij zich dient te houden.

Overeengekomen landingsplaats
Geplande landingsplaats van de Vervoerder gelegen tussen de Plaats van vertrek en de Plaats van bestemming zoals weergegeven in de Dienstregeling.

Overmacht
Buitengewone omstandigheid die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen had kunnen worden.

Pakketreisovereenkomst
Overeenkomst die ziet op de combinatie van vooraf geregelde reisdiensten, die ten minste het vervoer en de accommodatie of een van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.

Passagier
Elke persoon, met uitzondering van de leden van de bemanning, die per vliegtuig vervoerd wordt of moet worden vervoerd, en die in het bezit is van een Ticket.

Passagier met beperkte mobiliteit
Iedere persoon wiens mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt is ten gevolge van een lichamelijke (zintuiglijke of locomotorische, permanente of tijdelijke) handicap, een intellectuele handicap of stoornis, of enige andere oorzaak van handicap, of ten gevolge van leeftijd, en wiens situatie vereist dat hij of zij passende speciale assistentie krijgt.

Passagierscoupon
Dat deel van het Ticket dat door de Passagier behouden dient te worden. De Passagierscoupon bevat de aanduiding “Passagierscoupon”.

Plaats van vertrek
Vertrekpunt van waaruit de Passagier zijn reis zoals aangeduid op het Ticket oorspronkelijk aanvangt, of, indien er sprake is van Luchtvracht, het vertrekpunt van waaruit het vervoer van de Luchtvracht aanvangt.

Plaats van bestemming
Aankomstpunt waar de Passagier zijn uiteindelijke bestemming zoals aangeduid op het Ticket heeft bereikt, of, indien er sprake is van luchtvracht, het aankomstpunt  waar de Luchtvracht zijn uiteindelijke bestemming heeft bereikt.

Reisonderbreking
Plaats, niet zijnde de Plaats van vertrek of de Plaats van bestemming, aangeduid op het Ticket of in de dienstregeling als geplande tussenstop in de reisroute van de Passagier.

Reservering
Bewijs dat de Passagier beschikt over een Ticket. Op het bewijs staat vermeld dat de Reservering is geaccepteerd en verwerkt door Vervoerder.

Schade
Overlijden, verwondingen of lichamelijk letsel van een Passagier of Schade als gevolg van (gedeeltelijk) verlies, diefstal (van Bagage of Luchtvracht) of vertraging of andere Schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of verband houdend met door Vervoerder verricht vervoer of andere daarmee verband houdende diensten.

Schadevergoedingsgerechtigde
De Passagier of persoon die krachtens het toepasselijke recht gerechtigd is om met betrekking tot de Passagier schadeloosstelling te ontvangen.

Tariefvoorwaarden
Voorwaarden die van toepassing zijn op een tarief dat Vervoerder heeft vastgesteld voor een bepaalde vlucht en/of een bepaalde klasse en/of bagage en/of bepaalde stoelkeuze, alsmede, indien van toepassing, voorwaarden die gelden ten aanzien van het vervoer van Luchtvracht.

Ticket
Document dat recht geeft op vervoer, en waarop deze Vervoersvoorwaarden van toepassing zijn. Dit kan zijn een normaal Ticket of een elektronisch Ticket, welke op naam staat van de Passagier en is uitgegeven door of namens Vervoerder.

Verdrag
Verdrag betekent, voor zover van toepassing:
(a) Het Verdrag van Warschau tot het brengen van eenheid van enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer van 12 oktober 1929;
(b) Het Protocol van Den Haag van 28 september 1955, dat het Verdrag van Warschau wijzigt;
(c) Het Verdrag van Guadalajara van 18 september 1961;
(d) De Protocollen 1, 2 en 4 (1975) van Montreal, die het Verdrag van Warschau wijzigen;
(e) Het Verdrag van Montreal voor de eenmaking van enige bepalingen betreffende het internationale Luchtvervoer van 28 mei 1999.

Vervoerder
Corendon Dutch Airlines en iedere andere luchtvervoerder, niet zijnde Corendon Dutch Airlines, die het Ticket uitgeeft en die zich op grond van het Ticket heeft verplicht de Passagier en zijn/haar Bagage te vervoeren, of zich verplicht heeft andere diensten te verrichten die betrekking hebben op dergelijk vervoer, of die zich bereid heeft verklaard Luchtvracht te vervoeren. Het zinsverband van deze Vervoersvoorwaarden geeft aan welke Vervoerder(s) bedoeld word(t)(en).

Vervoersovereenkomst
Alle documenten aangehecht aan het Ticket, alsmede deze Vervoersvoorwaarden en alle mededelingen aan de Passagier, alsmede, in het geval van vervoer van Luchtvracht, alle documenten waaruit blijkt dat de Verzender met Vervoerder een overeenkomst heeft gesloten voor het vervoer van deze Luchtvracht.

Vervoersvoorwaarden
De onderhavige Algemene Vervoersvoorwaarden.

Verzender
De persoon die of het bedrijf dat opdracht geeft aan en een overeenkomst sluit met Vervoerder voor het vervoer van Luchtvracht uitgevoerd door Vervoerder.

Vluchtcoupon
is dat deel van het Ticket, uitgegeven door de Vervoerder of in diens naam, dat die aanduiding of de aanduiding “Good for passage” draagt en dat de Passagier recht geeft op vervoer tussen specifieke plaatsen.

Vrachtbrief
Elk document opgemaakt door of namens de Verzender dat bewijs levert dat er sprake is van een overeenkomst tussen de Verzender en Vervoerder voor het vervoer van Luchtvracht, of enig ander document dat door Vervoerder wordt gebruikt voor het vervoer en ter onderscheiding van Luchtvracht.

Vrij toegestane hoeveelheid
Toegestane gewicht Geregistreerde bagage waarvoor Vervoerder geen toeslag rekent.

 

ARTIKEL II: REIKWIJDTE EN TOEPASSELIJKHEID

Algemene bepalingen

 1. De Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op alle vluchten of delen van vluchten waarvoor de Corendon Dutch Airlines Code van luchtvervoer (“CND”) vermeld staat in het vak “Vervoerder”, “Luchtvervoerder” of “Carrier” op het Ticket.
 2. De Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op vervoer van Passagiers en Bagage, verricht door Vervoerder tegen betaling. De Vervoersvoorwaarden zijn ook van toepassing indien er sprake is van kosteloos vervoer of vervoer tegen gereduceerd tarief, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Vervoersovereenkomst, in de Vervoersvoorwaarden, of enig andere overeenkomst gesloten tussen de Passagier en Vervoerder.
 3. De Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing tussen de Passagier en de Contractuele Vervoerder, en indien de Contractuele en Feitelijke Vervoerder niet dezelfde (rechts)persoon zijn, tussen de Passagier en de Feitelijke vervoerder. In de laatstgenoemde gevallen zijn de Vervoersvoorwaarden door de Contractuele Vervoerder mede bedongen ten behoeve van de Feitelijke Vervoerder. Deze Vervoersvoorwaarden zijn ook van toepassing in de gevallen dat een luchtvervoerder, anders dan Vervoerder, het luchtvervoer uitvoert terwijl de Code van luchtvervoer van Vervoerder vermeld staat op het Ticket.
 4. Deze Vervoersvoorwaarden en de exoneratiebedingen daarin opgenomen, strekken zich tevens uit ten gunste van de door Vervoerder ingeschakelde hulppersonen.
 5. Ongeacht het voorgaande, zijn deze Vervoersvoorwaarden van toepassing indien er sprake is van vervoer van Luchtvracht.
 6. Deze Vervoersvoorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands.

Nederlands recht en Nederlandse rechtbank

 1. Alle geschillen die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit de Vervoersovereenkomst en de Vervoersvoorwaarden of die verband houden met non-conformiteit zijn onderworpen aan het Nederlandse recht, en iedere actie, ongeacht de rechtsgrond daarvan, zal ingesteld worden voor een Nederlandse rechtbank.

Dwingend recht

 1. De Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing voor zover zij niet in strijd zijn met enige wettelijke bepaling van dwingendrechtelijke aard. Levert een bepaling in de Vervoersvoorwaarden of een deel daarvan strijd of met dwingendrechtelijke regelgeving, dan zal de betreffende regelgeving op dit punt leidend zijn. De ongeldigheid van één of meer bepalingen van de Vervoersvoorwaarden tast niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.

 

ARTIKEL III: TICKETINFORMATIE

Algemene bepalingen

 1. Een Ticket wordt slechts uitgegeven na betaling van het toepasselijke tarief of nadat een betalingsregeling is overeengekomen. Het Ticket vormt het bewijs van het bestaan, het afsluiten en de inhoud van de Vervoersovereenkomst tussen Vervoerder en de Passagier wiens naam op het Ticket vermeld staat, en vervoer vindt dan ook uitsluitend plaats ten behoeve van deze Passagier.
 2. Vervoerder is niet aansprakelijk jegens de rechthebbende op een Ticket of restitutie daarvan indien het vervoer of de restitutie van het Ticket te goeder trouw is verschaft aan de persoon die het Ticket heeft getoond.
 3. De Passagier dient zich te allen tijde te kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs. De Passagier dient voorts gedurende de vlucht op verzoek alle Passagier(s)- en/of Vluchtcoupons – en voor zover er sprake is van een kortingstarief of een tarief dat aan bepaalde voorwaarden is verbonden, alle bescheiden die daarop betrekking hebben – te kunnen overleggen en zonodig de geldigheid ervan te kunnen bewijzen.

Annulering Ticket

 1. Het is de Passagier niet toegestaan om individuele onderdelen van de reis te annuleren. Annulering van een Ticket, Boeking of (individueel) onderdeel van de reis door de Passagier wordt aangemerkt als een opzegging van de luchtvervoerovereenkomst die de Passagier met de, al dan niet feitelijke, Vervoerder heeft gesloten. Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, heeft de Passagier in deze gevallen geen recht op restitutie van het Ticket. Heeft de Passagier een betalingsregeling getroffen en heeft de Passagier nog niet alle termijnen betaald, dan heeft Vervoerder recht op betaling van de overige onbetaald gebleven termijnen. Vervoerder adviseert de Passagier om zich te verzekeren voor de financiële gevolgen die verband houden met een annulering van een Ticket.

 

 

Wijzigingen Ticket

 1. Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, is het de Passagier niet toegestaan enig onderdeel – daaronder begrepen de Plaats van vertrek, een Reisonderbreking en de Plaats van bestemming – van het Ticket te wijzigen. Indien een wijziging van het reisschema desalniettemin is toegestaan, dan heeft Vervoerder het recht het tarief te herberekenen. De Passagier heeft de keuze tot acceptatie van het nieuwe tarief, dan wel vervolging van het vervoer onder het oorspronkelijke reisschema.

Overdraagbaarheid

 1. Een Ticket is niet overdraagbaar. Het vervangen van de naam van een Passagier op het Ticket door de naam van een andere Passagier, wordt aangemerkt als een annulering van het Ticket. In dit verband geldt lid 4 van dit artikel.

Overmacht

 1. 7.     Indien een Passagier is genoodzaakt het Ticket te wijzigen om redenen van Overmacht, dient de Passagier zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Vervoerder. Vervoerder zal zich naar alle redelijkheid inspannen om de Passagier te vervoeren naar diens volgende Reisonderbreking dan wel eindbestemming onder de voorwaarde dat de Passagier genoegzaam aantoont dat er sprake is van Overmacht.

Verlies, diefstal en beschadiging van het Ticket

 1. Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld is een Ticket dat is beschadigd door een persoon anders dan Vervoerder niet geldig voor vervoer. In geval van verlies, diefstal, gehele of gedeeltelijke beschadiging van het Ticket, of indien een getoond Ticket niet de Passagierscoupon en/of de Vluchtcoupon van de betreffende vlucht en alle ongebruikte Vluchtcoupons voor opvolgende vluchten bevat, is de Passagier indien hij/zij niettemin vervoerd wenst te worden, verplicht een nieuw Ticket te kopen.
 2. In de lid 8 van dit artikel genoemde gevallen, kan Vervoerder op verzoek van de Passagier het Ticket of een deel daarvan vervangen door uitgifte van een nieuw Ticket, mits er op dat moment voldoende bewijs is dat het er voor de betreffende vlucht(en) een Ticket was uitgegeven en onder de voorwaarde dat de Passagier Vervoerder schadeloos stelt en vrijwaart tegen enige kosten en verliezen tot aan de waarde van het oorspronkelijke Ticket die zijn gemaakt door Vervoerder. Vervoerder behoudt zich in deze gevallen het recht voor administratieve kosten in rekening te brengen, tenzij het verlies, de diefstal of de beschadiging van het Ticket een gevolg was van de nalatigheid van Vervoerder of één van haar hulppersonen.

Geldigheidsduur

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft een Ticket dat is uitgegeven uitsluitend recht op vervoer voor de datum van de betreffende vlucht. Indien een Passagier verhinderd is te reizen binnen de geldigheidsduur van het Ticket omdat Vervoerder niet in de mogelijkheid is de landingsplaats – zijnde Plaats van vertrek, Plaats van bestemming of Reisonderbreking – van de Passagier aan te doen, dan wel dat Vervoerder er de oorzaak van is dat de Passagier een aansluiting mist, dan zal de geldigheidsduur van het Ticket verlengd worden tot de eerstvolgende vlucht van Vervoerder waarop een plaats voor de Passagier beschikbaar is in de klasse waarvoor het tarief is bepaald, en voor zover de vlucht eenzelfde bestemming heeft.

Volgorde van de Vluchtcoupons

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal het Ticket niet worden geaccepteerd en verliest het zijn waarde in die gevallen dat de Passagier de verschillende Vluchtcoupons niet gebruikt in de volgorde waarin ze zijn uitgegeven. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in de gevallen dat een Passagier de eerste coupon niet gebruikt en aan boord tracht te gaan op een vertrekpunt – bijvoorbeeld een Reisonderbreking – dat niet de Plaats van vertrek is.

ARTIKEL IV: TARIEFVOORWAARDEN EN TOESLAGEN

Algemene bepalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is het tarief van een Ticket alleen van toepassing op het vervoer van de luchthaven van vertrek naar de luchthaven van aankomst. Vervoer over de weg tussen luchthavens en vervoer tussen luchthavens en stadsterminals zijn niet inbegrepen.

Toepasselijke tarieven

 1. 2.     De toepasselijke tarieven zijn de tarieven die door of namens Vervoerder zijn gepubliceerd of, indien niet aldus gepubliceerd, wordt het tarief voor een Ticket berekend conform de Tariefvoorwaarden en is in overeenstemming met het tarief dat geldt op het tijdstip en datum waarop het Ticket is uitgegeven vanaf de Plaats van vertrek naar de Plaats van bestemming en in overeenstemming met de vermelde vervoersklasse. Indien de Passagier zijn/haar reisdatum en/of reisschema wijzigt, kan dit invloed hebben op de te betalen prijs.

Belastingen, heffingen en toeslagen

 1. De Passagier dient toepasselijke belastingen, heffingen en toeslagen die opgelegd worden door Vervoerder, de luchthaven, de overheid of andere bevoegde autoriteiten, te betalen. De opgelegde belastingen, heffingen en toeslagen zijn aan voortdurende veranderingen onderhevig en kunnen ook na de datum van uitgifte van het Ticket nog opgelegd worden. Vervoerder behoudt zich het recht voor deze belastingen, heffingen en toeslagen afzonderlijk in rekening te brengen bij de Passagier.

Valuta

 1. De Passagier dient de tarieven, belastingen, heffingen en toeslagen te voldoen in de munteenheid van het land waarin het Ticket is uitgegeven. Dit zal slechts anders zijn indien de Bevoegde agent of Vervoerder toestemming heeft gegeven voor betaling in een andere munteenheid. Indien betaling plaatsvindt in een andere munteenheid dan de munteenheid van het land waarin het Ticket is uitgegeven, dan geldt voor de wisselkoers de aankoopkoers van de bank, die Vervoerder in dit verband gebruikt op de dag dat het Ticket wordt uitgegeven.

Luchtvracht

 1. In het geval er sprake is van Luchtvracht, is Vervoerder gerechtigd voor dit vervoer een tarief te rekenen en/of kosten in rekening te brengen bij de Verzender. Artikel IX is van toepassing.

ARTIKEL V: RESERVERINGEN

 1. De Reservering door de Passagier gemaakt is bevestigd indien de Reservering is geaccepteerd en opgeslagen door de Vervoerder of dienst reisagent in het door hen gehanteerde Reserveringssysteem.
 2. Indien de Passagier het Ticket niet heeft betaald binnen de door de Vervoerder of Bevoegde agent vastgestelde tijdslimiet, dan is de Vervoerder zonder voorafgaand bericht aan de Passagier gerechtigd tot annulering van de Reservering. In dit geval is de Vervoerder gerechtigd de stoel aan een andere Passagier toe te wijzen.

 

 

Stoelen

 1. Passagier kan vooraf online een stoel selecteren op basis van de tarieven zoals uiteengezet op de website waar online ingecheckt kan worden.
 2. Vervoerder zal zich zo goed mogelijk inspannen om een voorafgaand verzoek tot toekenning van een bepaalde stoel te honoreren. Ondanks bevestiging van de toekenning van een stoel aan een Passagier kan de Vervoerder de gegeven stoel niet garanderen. De Vervoerder kan wegens veiligheids, – operationele, – of beveiligingsredenen van de toekenning van een gegeven stoel afwijken, ook nadat de Passagier aan boord van het luchtvaartuig is gekomen.

Herbevestiging

 1. Reserveringen voor de heen- of terugreis kunnen onderworpen worden aan de noodzaak om binnen een specifieke tijdslimiet opnieuw herbevestigd te worden. Vervoerder zal de Passagier hierover informeren. Indien de Passagier niet tijdig zijn/haar Reservering herbevestigt dan kan hij/zij daarmee zijn recht op vervoer verspelen, en kan het Ticket geannuleerd worden. Vervoerder is in deze gevallen niet schadeplichtig.

Persoonsgegevens

 1. Voor zover het van toepassing zijnde recht dit toelaat, verleent de Passagier de Vervoerder toestemming om alle persoonsgegevens die de Passagier verstrekt bij het maken van een Reservering voor vervoer, het onderzoeken en voorkomen van Bagage- en ticketfraude, ter verkrijging van aanverwante diensten en het vereenvoudigen van immigratie- en aankomstvereisten, te bewaren. Het is de Vervoerder toegestaan deze gegevens aan overheidsautoriteiten te verstrekken die gemachtigd zijn om de betreffende gegevens te vragen. De Passagier verleent de Vervoerder voor deze doeleinden toestemming om zijn/haar persoonsgegevens door te geven aan deze overheidsautoriteiten, alsmede aan zijn eigen vestigingen, zijn Bevoegde agenten, andere Vervoerders en leveranciers van aanverwante diensten en zijn hulppersonen ongeacht het land waar zij in gevestigd zijn. Vervoerder hanteert een privacy beleid met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL VI: INCHECKEN

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de Passagier om na te gaan wat de exacte check-in deadline is. Luchthavens hanteren verschillende check-in deadlines. Passagiers dienen tijdig aanwezig te zijn bij de incheckbalie op de luchthaven of in het hotel, ten einde alle nodige formaliteiten af te handelen welke in ieder geval afgehandeld dienen te zijn binnen de door de Vervoerder aangegeven check-in deadline. Bij de incheckbalie wordt aan de Passagier een Boarding Pass verstrekt. De Passagier dient deze Boarding Pass bij zich te houden. Checkt een Passagier niet tijdig in, dan kan hij/zij het recht verliezen om zijn/haar reis te maken. De Vervoerder heeft in deze gevallen het recht om de Reservering van de Passagier en diens stoel te annuleren zonder hiervoor aansprakelijk te zijn en zonder dat de Passagier recht heeft op restitutie van enig bedrag.

Gate

 1. Nadat de Passagier is ingecheckt, dient hij/zij zich tijdig, in ieder geval ruim voor de aangegeven instaptijd, te melden bij de gate van hun vlucht, ten einde alle nodige formaliteiten af te handelen welke in ieder geval afgehandeld dienen te zijn binnen de gegeven tijdslimiet. Bij de gate dient de Passagier in ieder geval zijn of haar Boarding Pass te tonen. Meldt de Passagier zich niet tijdig bij de gate of is de Passagier niet in staat zijn of haar Boarding Pass te tonen, dan kan Vervoerder de Reservering en diens stoel annuleren zonder hiervoor aansprakelijk te zijn en zonder het recht van de Passagier op restitutie van enig bedrag.

 

 

Opeenvolgende vluchten

 1. Indien er sprake is van opeenvolgende vluchten, dan is het de verantwoordelijkheid van de Passagier zelf om na te gaan welke check-in deadlines er gelden bij de overige vluchten.

Aansprakelijkheid

 1. Voldoet de Passagier niet aan de voorwaarden zoals gesteld in dit artikel, dan is de Vervoerder niet aansprakelijk voor verlies, Schade of kosten die hieruit kunnen voortvloeien.

ARTIKEL VII: WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER

Algemene bepalingen

 1. De Vervoerder kan het vervoer van de Passagier en/of zijn/haar Bagage beperken of weigeren. Dit kan noodzakelijk zijn ten einde te voldoen aan van toepassing zijnde wetten, verordeningen, voorschriften of andere instructies van een land waarheen, waarover of van waaruit gevlogen wordt of wegens wangedrag van een Passagier. Weigering of beperking van vervoer kan in ek geval plaatsvinden indien één van de navolgende gevallen zich voordoen of voor hebben gedaan, of naar het redelijke oordeel van de Vervoerder de mogelijkheid bestaat dat één van de gevallen zich zal voordoen:
  1. De Passagier is niet in staat te bewijzen dat hij de persoon is die vermeld staat op het Ticket;
  2. De Passagier is niet in staat bij de gate zijn of haar Boarding Pass te tonen;
  3. De Passagier, dan wel de persoon die voor de Passagier het Ticket betaald heeft, heeft niet het toepasselijke tarief en/of de verschuldigde heffingen, belastingen of toeslagen betaald;
  4. De Passagier heeft gezondheids-, veiligheids- of beveiligingsvoorschriften of instructies niet nageleefd;
  5. De Passagier heeft geweigerd zichzelf of zijn/haar Bagage aan een veiligheidscontrole door de Vervoerder of enige andere bevoegde instantie op de luchthaven te onderwerpen;
  6. Immigratie- en/of douaneautoriteiten en/of enige andere overheidsinstantie heeft/hebben de Vervoerder of één van haar hulppersonen mondeling of schriftelijk geïnformeerd dat het de Passagier niet is toegestaan te reizen. Deze situatie kan zich onder meer voordoen indien één van bovengenoemde instanties zich wendt tot Vervoerder met een negatief reisadvies voor de Passagier aangezien de Passagier verdacht wordt van het (voornemen tot het) smokkelen van drugs;
  7. Omdat Vervoerder vooraf mondeling en/of schriftelijk de Passagier heeft laten weten dat Passagier (gedurende een bepaalde periode) niet meer vervoerd zal worden door Vervoerder;
  8. De Passagier:
 • is niet in het bezit van de vereiste reisdocumenten;
 • belet Vervoerder kopieën van zijn/haar reisdocumenten te maken;
 • heeft tijdens de vlucht zijn/haar reisdocumenten vernietigd;
 • is in het bezit van een ongeldig, onvolledig, vervalst of anderszins frauduleus Ticket;
 • is in het bezit van een gewijzigd of beschadigd Ticket anders dan door Vervoerder of diens Bevoegde agent;
 • is in het bezit van een Ticket dat is opgegeven als gestolen of verloren;
 • is in het bezit van een Ticket dat onrechtmatig lijkt te zijn verkregen of van een ander dan Vervoerder of dienst Bevoegde agent lijkt te zijn gekocht;
 • beoogt toegang te krijgen tot een land waarvoor de Passagier geen geldig toegangsdocument bezit;
 • poogt toegang te krijgen tot een land dat slechts op doorreis wordt aangedaan.
 • voldoet niet aan geldende gezondheidsvoorschriften;
 • leeft een van toepassing zijnde wet, verordening, voorschrift of andere instructie van een land waarheen, waarover of van waaruit gevlogen wordt niet (correct) na.
 1. De Passagier lijkt in het onwettige bezit van drugs te zijn;
 2. het (wan)gedrag of de uitlatingen van de Passagier voorafgaand aan de vlucht, tijdens de vlucht, of tijdens een eerdere vlucht, zijn dusdanig dat er naar het redelijke oordeel van Vervoerder twijfel bestaat omtrent waarborging van de orde, veiligheid of discipline tijdens de (komende) vlucht(en). Dergelijke uitlatingen en/of gedrag omvatten onder andere gebruik van dreigende, grove of beledigende taal jegens de Vervoerder en haar hulppersonen of ondergeschikten, het grondpersoneel, de bemanning, de overige Passagiers, alsmede alle andere mensen aan boord van het luchtvaartuig;
 3. de Passagier vormt een risico voor de veiligheid van personen en/of goederen aan boord van het luchtvaartuig, daaronder tevens begrepen het luchtvaartuig zelf;
 4. de Passagier tracht de Vluchtcoupons te gebruiken in een andere volgorde dan is voorgeschreven;
 5. de lichamelijke of geestelijke toestand van de Passagier is zodanig dat de Passagier mogelijk overlast kan veroorzaken of gevaar of risico voor hem/haarzelf, de overige Passagiers, de bemanning of bezittingen kan opleveren. Dit risico kan zich in ieder geval voordien indien de Passagier onder invloed is van alcohol, medicijnen of drugs;
 6. het gedrag, de leeftijd, de geestelijke of lichamelijke toestand van de Passagier is of lijkt zodanig dat  speciale hulp nodig is die Vervoerder niet kan verschaffen;
 7. In het geval het vervoer van de Passagier of zijn/haar Bagage wordt beperkt of geweigerd als gevolg van enige omstandigheid omschreven in dit artikel, heeft de Passagier geen recht op enige vergoeding van zijn/haar kosten of compensatie van schade die de Passagier als gevolg van de beperking of weigering lijdt.

Speciale assistentie

 1. Passagiers die speciale assistentie nodig hebben waaronder Passagiers met beperkte mobiliteit, (geestelijk) zieken en zwangere vrouwen worden uitsluitend vervoerd na voorafgaande toestemming van Vervoerder. De Passagier dient Vervoerder 48 uur voor het geplande tijdstip van de vlucht op de hoogte stellen van de voor hem/haar noodzakelijke assistentie. Vervoerder verwijst in dit verband naar haar website.
 2. Indien de Passagier een handicap vertoont of beperkte mobiliteit heeft, is Vervoerder gerechtigd van de Passagier te eisen dat hij/zij vergezeld wordt door een begeleider wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan de veiligheidseisen die in internationale, communautaire of nationale wetgeving zijn vastgesteld of om te voldoen aan de veiligheidseisen die van overheidswege zijn vastgesteld. Het voorgaande geldt evenzo, indien de grootte van het luchtvaartuig of van zijn deuren het instappen of vervoeren van de gehandicapte Passagier, of de Passagier met beperkte mobiliteit onmogelijk maakt.
 3. Indien de Passagier Vervoerder niet tijdig, dat wil zeggen 48 uur voor het geplande tijdstip van vertrek, op de hoogte stelt van de wens voor speciale assistentie zal Vervoerder desondanks trachten om de Passagier op een redelijke manier speciale assistentie te verlenen en de Passagier in zijn/haar specifieke behoeften te voorzien. Mocht Vervoerder deze speciale assistentie niet kunnen verlenen, dan zal Vervoerder zich naar beste weten inspannen om een alternatieve oplossing aan te bieden.
 4. Indien de Passagier verzuimt Vervoerder te informeren omtrent een beperkte mobiliteit, een ziekte, aandoening of zwangerschap en Vervoerder is hierdoor genoodzaakt het luchtvaartuig te laten uitwijken naar een niet van te voren vastgestelde plaats, is Vervoerder gerechtigd alle gemaakte kosten in verband met het uitwijken en alle andere daarmee verband houdende kosten op de betreffende Passagier te verhalen.
 5. Indien een Passagier aanwijzingen heeft dat zich tijdens een vlucht medische klachten kunnen voordoen, dient hij/zij een dokter te consulteren alvorens te vliegen. Dit geldt met name wanneer het een langdurige vlucht betreft. Het is de verantwoordelijkheid van de Passagier om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Wanneer de Passagier dit verzuimt, is dit voor zijn/haar eigen risico.
 6. Vervoerder kan eisen stellen aan de in lid 2 genoemde Passagiers alvorens zij toegelaten worden op de vlucht, waaronder het beschikken over een medische verklaring en het hebben van een begeleider die in staat is de bijstand te bieden die de gehandicapte Passagier of de Passagier met beperkte mobiliteit nodig heeft. Is een Passagier niet in het bezit van een vereiste medische verklaring of een begeleider en acht zij dit wel noodzakelijk, of zou vervoer in strijd komen met de in lid 3 van dit artikel genoemde eisen, dan heeft Vervoerder het recht om de Passagier aan boord te weigeren. Voor nadere informatie over medische condities verwijst Vervoerder u naar haar website.

Zwangere vrouwen

 1. Aanstaande moeders, die 30 doch niet langer dan 36 weken zwanger zijn, dienen in ieder geval te beschikken over een medische verklaring die niet ouder is dan zes Dagen, terug te rekenen vanaf de datum van de vlucht. In de genoemde medische verklaring dient onder andere de vermoedelijke datum van bevalling te zijn opgenomen, alsmede een bevestiging dat de Passagier in goede gezondheid verkeert en mag vliegen. Zwangere vrouwen worden vanaf de 36ste week van hun zwangerschap niet meer voor vervoer geaccepteerd. Alle retourvluchten dienen dan ook voor de 35ste zwangerschapsweek te zijn gemaakt. Voor vrouwen die in verwachting zijn van een meerling geldt dat zij vanaf de 34ste week niet meer voor Vervoer worden geaccepteerd.

Kinderen

 1. Kinderen onder de 5 jaar worden enkel vervoerd indien zij vergezeld worden door een volwassene (een persoon van 18 jaar of ouder), of een persoon die 16 jaar of ouder is indien deze persoon de broer of zus is van het betreffende kind. Kinderen onder de 2 jaar worden enkel vervoerd indien vergezeld van ten minste één volwassene. Kinderen ouder dan 5 jaar en jonger dan 12 jaar mogen reizen zonder begeleiding van een volwassene, mits hiervoor toestemming is gegeven door Vervoerder.
 2. Vervoerder is niet aansprakelijk indien één van de in lid 2 genoemde Passagiers pas bij het inchecken een verzoek doet tot speciale assistentie, wanneer niet aan dat verzoek voldaan kan worden.

ARTIKEL VIII: BAGAGE

 1. Zaken die nooit als Bagage vervoerd mogen worden:

Het is de Passagier verboden de volgende zaken in zijn/haar Bagage te vervoeren:

 1. Zaken die het vliegtuig, eigendommen of personen aan boord van het vliegtuig in gevaar (kunnen) brengen. Hieronder vallen alle zaken die zijn vermeld in de Technische voorschriften voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht van de ICAO (International Civil Aviation Organisation) en de Gevaarlijke Stoffen Regelingen van de International Air Transport Association (IATA), evenals de voorschriften van Vervoerder. Onder genoemde zaken vallen onder andere explosieven, drukgassen, bederfelijke of irriterende stoffen, bijtende, oxiderende of radioactieve materialen, magneten, giftige stoffen, vuurwerk en ontvlambare (vloei)stoffen;
 2. Zaken die naar het redelijke oordeel van Vervoerder niet geschikt zijn om vervoerd te worden omdat ze gevaarlijk, bederfelijk of onveilig wegens hun gewicht, afmetingen, vorm, geur of aard zijn;
 3. Zaken die volgens toepasselijke wetgeving van het land waarheen, waaruit of waarover gevlogen wordt, verboden zijn;
 4. Levende dieren, tenzij in overeenstemming met lid 21 e.v. van dit artikel;
 5. Munitie, spuitbussen die als aanval- of verdedigingswapen gebruikt kunnen worden, (replica) vuurwapens en wapens zoals antieke zwaarden, vuurwapens, messen en andere objecten die verboden zijn verklaard onder de toepasselijke wapen- en munitiewet en alle andere zaken die een risico kunnen vormen voor de gezondheid, bezittingen of veiligheid, tenzij Vervoerder vooraf toestemming heeft gegeven voor dit vervoer, en de Passagier aan de door Vervoerder gestelde voorwaarden heeft voldaan en dan slechts als Geregistreerde bagage.
 6. Vervoerder is niet aansprakelijk voor Schade indien zij zonder dit te weten de zaken genoemd in lid 1 van dit artikel vervoert. De Passagier is in deze gevallen zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor Schade ontstaan als gevolg van het vervoer van deze zaken.

Geregistreerde bagage

 1. Voor elk stuk Geregistreerde bagage voor vluchten met vertrek en/of aankomst op een Nederlandse luchthaven geldt een toeslag. De online toeslag ligt lager dan de toeslag die bij de incheckbalie wordt geheven. Voor vluchten vanaf een andere luchthaven geldt geen toeslag voor Geregistreerde bagage tot de vrij toegestane hoeveelheid. De toeslagen zijn vermeld op de website van Vervoerder.
 2. Vanaf het moment dat de Passagier de Bagage afgeeft bij de incheckbalie, neemt Vervoerder de Bagage in bewaring. De Passagier dient zijn/haar naam of enige andere vorm van identificatie aan zijn/haar Bagage te bevestigen.
 3. Vervoerder kan weigeren Bagage als Geregistreerde bagage te vervoeren indien de Bagage niet zorgvuldig verpakt is in afgesloten koffers, dan wel op een andere manier onzorgvuldig is verpakt.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder, is het de Passagier niet toegestaan geld, juwelen, edele metalen, verhandelbare waardepapieren, obligaties of andere waardepapieren, zakelijke documenten, medische documenten, medicijnen, computers, elektronische apparaten (waaronder optische apparatuur, camera’s en computers), muziekinstrumenten, bederfelijke of breekbare zaken, paspoorten en andere identificatiepapieren of monsters als Geregistreerde bagage te vervoeren. Besluit Vervoerder deze zaken als Geregistreerde bagage te vervoeren, of blijkt achteraf dat Vervoerder deze zaken als Geregistreerde bagage heeft vervoerd, dan is zij in geen geval aansprakelijk bij Schade aan of verlies van deze bagage.
 5. Geregistreerde bagage wordt in de regel vervoerd door Vervoerder zelf. Het kan echter voorkomen dat de Bagage met het oog op veiligheid, beveiliging of om operationele redenen vervoerd wordt met een andere vlucht. In deze gevallen zal Vervoerder ervoor zorgen dat de Bagage bij de Passagier afgeleverd wordt. Dit zal slechts anders zijn indien het toepasselijke recht vereist dat de Passagier aanwezig is bij de douanecontrole.
 6. Behoudens de gevallen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Vervoerder of haar hulppersonen of ondergeschikten, is Vervoerder niet aansprakelijk voor krassen, deuken of andere kleine beschadigingen van koffers of (andere) Bagagestukken zoals wielen, handvatten, riemen of andere uitstekende delen of Schade ontstaan als gevolg van het bederven van de inhoud van de Bagage.
 7. Speciale Bagage (waaronder fietsen, surfplanken, golf spullen of (huis)dieren etc.) worden slechts vervoerd na tijdige melding aan de Vervoerder en voorts pas na toestemming van Vervoerder. Speciale Bagage zal slechts vervoerd worden tegen betaling bij de incheckbalie van een door Vervoerder vastgestelde toeslag. Vervoerder behoudt zich het recht voor het vervoer van speciale Bagage te weigeren wegens veiligheid, – beveiliging, – of operationele redenen.
 8. Vervoerder zal per gehandicapte Passagier of Passagier met beperkte mobiliteit maximaal twee mobiliteitshulpmiddelen, inclusief elektrische rolstoelen, kosteloos vervoeren, in het bagageruim mits dit in overeenstemming is met de wetgeving betreffende gevaarlijke goederen, het minstens 48 uur voor het moment van vertrek is meegedeeld en het luchtvaartuig hiervoor voldoende ruimte biedt.
 9. Eén stuk Geregistreerde bagage mag nooit zwaarder zijn dan 32 kg. De Passagier die meer dan 32 kg Geregistreerde bagage wil vervoeren, dient Vervoerder hiervan tijdig op de hoogte te stellen en aan de door Vervoerder gestelde eisen te voldoen en de geldende toeslagen te betalen.

 

Vrij toegestane hoeveelheid Bagage

 

 1. De vrij toegestane hoeveelheid Bagage is alleen van toepassing op Geregistreerde bagage bij vluchten met vertrek en/of aankomst op een Nederlandse luchthaven.
 2. De vrij toegestane hoeveelheid Bagage staat vermeld op het Ticket en/of de Boekingsbevestiging en is alleen van toepassing op normaal gangbare koffers en tassen die ingecheckt worden als Geregistreerde bagage. Speciale Bagage zoals genoemd in lid 9 van dit artikel valt niet onder de vrij toegestane hoeveelheid Bagage. Tot aan de vrij toegestane hoeveelheid Bagage zal Vervoerder de Geregistreerde bagage – met inachtneming van lid 12 van dit artikel – zonder toeslag vervoeren.
 3. Is het gewicht van de Geregistreerde bagage groter dan de vrij toegestane hoeveelheid Bagage dan zal de Passagier een toeslag (bovenop eventuele toeslagen voor speciale Bagage) dienen te betalen, welke uiterlijk bij het inchecken door de Passagier voldaan dient te worden. Voldoet de Passagier hier niet aan dan zal hij/zij slechts gerechtigd zijn/haar registreerde Bagage in te checken tot aan de vrij toegestane hoeveelheid Bagage. Vervoerder behoudt zich het recht voor de vrij toegestane hoeveelheid Bagage te wijzigen afhankelijk van de Tariefvoorwaarden en de vervoersklasse waarin de Passagier vliegt.

Niet-Geregistreerde bagage

 1. Handbagage is Bagage die de Passagier met zich meeneemt in het luchtvaartuig. Handbagage wordt door de Vervoerder bij de incheckbalie voorzien van een Handbagage label. Vervoerder heeft het recht om Handbagage die niet is voorzien van een Handbagage label in het luchtvaartuig te weigeren en/of in te nemen. Vervoerder behoudt zich het recht voor om Handbagage die niet is voorzien van een Handbagage label te vervoeren als Geregistreerde Bagage, en hier een toeslag conform lid 3 van dit artikel voor te rekenen.
 2. Het is de Passagier slechts toegestaan één stuk Handbagage mee te nemen. Handbagage dient zich te bevinden onder de zitplaats of in een afgesloten opbergvak in de cabine van het luchtvaartuig. De handbagage mag maximaal afmetingen hebben van 55cm (breed) x 35cm (hoog) x 25cm (diep) en 7 kg wegen. Als de handbagage niet zelfstandig opgeborgen kan worden zoals voorgeschreven in dit lid of zwaarder is dan 7 kg, dan dient deze als Geregistreerde bagage te worden vervoerd en geldt de toeslag zoals genoemd in lid 3 van dit artikel.
 3. Zaken die naar het oordeel van Vervoerder niet geschikt zijn om als niet-Geregistreerde bagage vervoerd te worden (waaronder muziekinstrumenten) en die niet voldoen aan de eisen zoals genoemd in lid 15, worden alleen geaccepteerd voor vervoer in de cabine indien de Passagier Vervoerder hier vooraf over heeft geïnformeerd, en de Vervoerder toestemming heeft verleend voor dit vervoer. Vervoerder behoudt zich het recht voor om voor dit vervoer een toeslag te rekenen.

Recht om Bagage te doorzoeken

 1. In verband met veiligheid en beveiliging is Vervoerder gerechtigd aan de Passagier vragen te stellen en hem/haar te laten fouilleren en scannen, en zijn/haar Bagage te laten onderzoeken, scannen of doorlichten met röntgenstraling. Indien de Passagier niet aanwezig is, is Vervoerder gerechtigd de Bagage in de afwezigheid van de Passagier te doorzoeken ten einde te bepalen of de Passagier in het bezit is van zaken zoals genoemd in lid 1 van dit artikel. In dit geval behoudt Vervoerder zich het recht voor de Bagage te weigeren te vervoeren. Vervoerder is niet aansprakelijk voor Schade aan Bagage veroorzaakt door röntgenstraling of een scan, tenzij de Schade te wijten is aan een fout of nalatigheid van Vervoerder.

Recht op weigering en bewaring van Bagage

 1. Vervoerder is te allen tijde gerechtigd het vervoer van Bagage te weigeren indien zij van oordeel is dat de Bagage niet deugdzaam verpakt is, dan wel indien zij van oordeel is dat de Bagage in ongeschikte containers is verpakt. Vervoerder is voorts gerechtigd op ieder laadmoment of tussenliggend punt de Bagage zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, te weigeren te vervoeren of weigeren het vervoer voort te zetten indien dit tijdens de reis wordt ontdekt.
 2. Vervoerder is gerechtigd vervoer van Bagage te weigeren indien de Passagier de toeslag zoals o.a. bedoeld in de leden 3, 9, 12 en 13 van dit artikel niet heeft voldaan, of het maximaal toegestane gewicht per Bagagestuk zwaarder is dan het gewicht genoemd in lid 11 van dit artikel.
 3. Indien geweigerde zaken of Bagage in bewaring genomen worden omdat het vervoer daarvan niet is toegestaan, aanvaardt Vervoerder hiervoor in geen geval enige aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vervoerder.

Afgeven en afhalen Bagage

 1. Bagage die de Passagier als Geregistreerde bagage wil laten vervoeren dient door de Passagier bij de incheckbalie tijdig afgegeven te worden.
 2. Geregistreerde bagage dient door de Passagier opgehaald te worden zodra deze beschikbaar is op de Plaats van bestemming of Reisonderbreking. Haalt de Passagier zijn/haar Bagage niet binnen een redelijke termijn op, dan zal Vervoerder de Bagage in bewaring nemen. Hiervoor zal Vervoerder opslagkosten bij de Passagier in rekening brengen. Heeft de Passagier na 3 maanden nog steeds zijn/haar Bagage niet opgehaald, dan is Vervoerder gerechtigd zich van de Bagage te ontdoen. Vervoerder is in dit geval niet aansprakelijk. Vervoerder behoudt zich het recht voor om afhankelijk van het toepasselijke recht de niet opgehaalde Bagage over te dragen aan de bevoegde nationale autoriteiten.
 3. Alleen de houder van een Bagagelabel is gerechtigd zijn/haar Geregistreerde bagage af te halen. Indien de Passagier niet in het bezit is van zijn/haar Bagagelabel, zal Vervoerder alleen dan de Geregistreerde bagage meegeven, indien de betreffende Passagier naar tevredenheid van Vervoerder heeft aangetoond dat hij/zij rechthebbende is op de Bagage. Dient de Passagier na ontvangst van zijn/haar Bagage geen klacht in tegen Vervoerder, dan vertrouwt Vervoerder erop dat de Bagage in goede staat en in overeenstemming met de Vervoersvoorwaarden is afgegeven.

Dieren

 1. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder, is het de Passagier niet toegestaan om dieren in de cabine van het luchtvaartuig te vervoeren.
 2. Ook voor vervoer van dieren in het luchtvaartuig buiten de cabine heeft de Passagier de uitdrukkelijke toestemming nodig van Vervoerder. Dit vervoer vindt enkel plaats onder de volgende voorwaarden:
  1. De Passagier dient ervoor te zorgen dat de dieren zich bevinden in een naar het oordeel van Vervoerder geschikte kooi. De Passagier dient daarnaast te beschikken over een geldig vaccinatie- en gezondheidsdocument, eventuele invoervergunningen, een dierenpaspoort en andere documenten die door landen van invoer of Reisonderbreking worden vereist. De dieren dienen voorts de juiste inentingen te hebben.
  2. Dieren (al dan niet samen met kooi en voedsel) worden aangemerkt als special Bagage zoals bedoeld in lid 9 van dit artikel. Vervoer van speciale Bagage zal slechts plaatsvinden na betaling bij de incheckbalie van een door Vervoerder vastgesteld bedrag. Dieren (al dan niet samen met kooi en voedsel) vallen niet binnen de vrij toegestane hoeveelheid Bagage.
  3. Dieren die getraind zijn om een Passagier met beperkte mobiliteit, overheidsfunctionarissen of reddingsteams bij te staan en te begeleiden, zullen samen met hun kooien en voedsel kosteloos vervoerd worden.
  4. Vervoer van dieren geschiedt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Passagier. De Passagier staat er voor in dat hij/zij beschikt over de in lid 26 sub a genoemde documenten en inentingen. Behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid, is Vervoerder in geen geval aansprakelijk voor letsel, verlies, vertraging, ziekte of dood van een dier indien het niet wordt toe- of doorgelaten in een land, staat of gebied. De Passagier verplicht zich tot de vergoeding van alle kosten en Schade die voortvloeien uit de in de vorige zin genoemde situaties.
  5. Vervoerder behoudt zich het recht voor het vervoer van dieren te weigeren indien niet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden is voldaan. Vervoerder kan aanvullende voorwaarden opleggen.

ARTIKEL IX: LUCHTVRACHT

Algemene bepalingen

 1. Vervoerder kan besluiten in opdracht van de Verzender Luchtvracht te vervoeren. Vervoer van Luchtvracht is ten alle tijden onderworpen aan de bepalingen in deze Vervoersvoorwaarden, de regelingen van de International Air Transport Association (IATA) ten aanzien van het vervoer van Luchtvracht en het Verdrag, tenzij deze bepalingen, regelingen of het Verdrag  zelf beperkingen opleggen ten aanzien van haar reikwijdte en toepasselijkheid.
 2. Vervoerder vervoert de Luchtvracht in opdracht van de Verzender naar de Geadresseerde (of haar hulppersoon) vermeld in de Vrachtbrief, tenzij Vervoerder verplicht is de Luchtvracht volgens van toepassing zijnde wetten en/of regelgeving, of op orders van een bevoegde autoriteit, ergens anders naar te vervoeren.
 3. Onder de voorwaarde dat de Verzender de in de Vervoersovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt, heeft de Verzender het recht om over de Luchtvracht te beschikken, hetzij door deze op de luchthaven van de Plaats van vertrek of van de luchthaven van de Plaats van bestemming terug te nemen, hetzij door deze tijdens de reis bij een Reisonderbreking op te houden, hetzij door deze te doen afleveren op de Plaats van bestemming of de reis gedurende een Reisonderbreking aan een ander dan de oorspronkelijk aangewezen Geadresseerde, hetzij door terugzending te vragen naar de luchthaven van de Plaats van vertrek, voor zover de uitoefening van dat recht geen nadeel toebrengt aan de Vervoerder of aan mogelijke andere Verzenders en met de verplichting de daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden aan Vervoerder. Indien uitvoering van de opdracht van de Verzender onmogelijk is, dan stelt de Vervoerder Verzender hiervan op de hoogte. Verzender is, indien hij zijn recht genoemd in dit lid uitoefent, ten alle tijden verplicht een exemplaar van de Vrachtbrief aan Vervoerder te verstrekken, bij gebreke waarvan Vervoerder niet aan de opdracht van Verzender zal en hoeft te voldoen.
 4. Doet zich een situatie als genoemd in het vorige lid niet voor, dan is Geadresseerde (of haar hulppersoon) verplicht de zending met de Luchtvracht op de Luchthaven van de Plaats van Bestemming, dan wel indien overeengekomen op de luchthaven van een Reisonderbreking, in ontvangst te nemen, tenzij verzending naar een bepaald adres is overeengekomen tussen de Verzender of Geadresseerde en Vervoerder.
 5. Door het in ontvangst nemen van de Luchtvracht, door het enkel vorderen van afgifte van de Luchtvracht of door het uitoefenen van enig ander recht dat voortvloeit uit de overeenkomst tussen de Verzender en Vervoerder, wordt de Geadresseerde partij bij de overeenkomst tussen de Verzender en Vervoerder voor het vervoer van Luchtvracht, van welke overeenkomst deze Vervoersvoorwaarden deel uitmaken, en Geadresseerde zal in dat geval aan Vervoerder alle gemaakte of nog te maken tarieven en/of kosten zoals genoemd in dit artikel, behalve die welke vooruitbetaald zijn, betalen. De Verzender blijft hoofdelijk aansprakelijk voor deze tarieven en/of kosten en Vervoerder heeft een retentierecht op de Luchtvracht voor deze tarieven en/of kosten.
 6. Weigert de Geadresseerde (of haar hulppersoon) de Luchtvracht in ontvangst te nemen of komt zij niet opdagen, dan heeft Vervoerder het recht om de Luchtvracht bij haar of derden te laten opslaan of zij kan de Luchtvracht, indien opslag geen optie is en zij in alle redelijkheid niet meer verwacht dat Geadresseerde de Luchtvracht nog zal komen ophalen, de Luchtvracht terug laten vervoeren naar de Verzender. Verzender is in dit geval verplicht alle kosten die Vervoerder dientengevolge heeft moeten maken of zal maken op voorhand aan Vervoerder te vergoeden. Lid 18 van dit artikel is van toepassing.
 7. De Verzender verklaart uitdrukkelijk dat zij Vervoerder geen opdracht zal geven Luchtvracht te vervoeren welk vervoer in strijd is met van toepassing zijnde wetten, regelingen, verordeningen, richtlijnen, zowel nationaal als internationaal. Handelt de Verzender in strijd met dit lid, dan is de Verzender hiervoor volledig aansprakelijk en vrijwaart zij Vervoerder voor aansprakelijkheden of mogelijke kosten en/of tarieven opgelegd door derden.
 8. Vervoerder is niet verplicht Luchtvracht te vervoeren en zij is niet aansprakelijk indien (zij redelijkerwijs vermoedt dat):
  1. Dit vervoer in strijd is met wetten, regelingen, verordeningen, richtlijnen, zowel nationaal als internationaal;
  2. Dit vervoer naar het inzicht van Vervoerder vervoer van gevaarlijke of beledigende Luchtvracht inhoudt;
  3. Dit vervoer naar het inzicht van Vervoerder ongeschikt is voor vervoer of een gevaarlijke situatie tijdens de vlucht op kan leveren;
  4. Er geen verzekering is afgesloten voor de Luchtvracht;
  5. Er een import of exportverbod geldt voor de Luchtvracht op de Plaats van Vertrek, de Reisonderbreking, de Plaats van Bestemming of land waarover Vervoerder vliegt;
  6. Het vervoer van luchtvracht schade toe kan brengen aan het vliegtuig, eigendommen of personen aan boord van het vliegtuig;
  7. Het vervoer van de Luchtvracht in strijd is met de technische voorschriften voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht van de ICAO (International Civil Aviation Organisation) en de Gevaarlijke Stoffen Regelingen van de International Air Transport Association (IATA), evenals de voorschriften van Vervoerder. Onder genoemde zaken vallen onder andere explosieven, drukgassen, bederfelijke of irriterende stoffen, bijtende, oxiderende of radioactieve materialen, magneten, giftige stoffen, vuurwerk en ontvlambare (vloei)stoffen.
  8. Tenzij anders overeengekomen, dient de Verzender voor het vervoer van Luchtvracht een reservering bij Vervoerder te maken. Vervoerder accepteert geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Luchtvracht indien Verzender geen reservering, of een ander document waaruit blijkt dat Vervoerder schriftelijk heeft ingestemd met het vervoer van Luchtvracht, bezit.

Vluchtschema’s en annuleringen

 1. Vluchtschema’s zijn ten alle tijden onder voorbehoud, vallen niet onder het contract en/of de Vervoersovereenkomst en Verzender noch Geadresseerde, ondanks eventuele toezeggingen van werknemers, agenten of vertegenwoordigers van Vervoerder, kunnen hieraan rechten ontlenen.
 2. Vervoerder is ten alle tijden gerechtigd en Vervoerder is niet aansprakelijk indien zij besluit de Luchtvracht met een ander vliegtuig of met een ander transportmiddel laten vervoeren.
 3. Vervoerder mag het vervoer van Luchtvracht annuleren, vertragen of omleiden, en is daarvoor niet aansprakelijk, indien dit naar het oordeel van Vervoerder noodzakelijk is vanwege Overmachtssituaties – daaronder begrepen doch niet uitsluitend weersomstandigheden, stakingen, rellen, embargo’s, vijandelijkheden en verstoringen van de openbare orde – of onvoldoende werkkracht, brandstof, of een tekort aan materiaal of faciliteiten, of enige andere omstandigheid dat een risico vormt voor het veilig vervoeren van de Luchtvracht.
 4. Vervoerder is gerechtigd om het vervoer van Luchtvracht te annuleren of op te schorten, als de Verzender weigert de in dit artikel en/of de in artikel 4 van deze Vervoersvoorwaarden genoemde tarieven en/of kosten te betalen te betalen.
 5. Indien Verzender het vervoer van Luchtvracht annuleert, dan is zij daarvoor annuleringskosten verschuldigd aan Vervoerder.

Betaling

 1. Vervoerder is gerechtigd voor het vervoer van Luchtvracht – al dan niet op voorhand – een tarief te rekenen en/of kosten in rekening te brengen bij de Verzender en Verzender is verplicht deze tarieven en/of kosten te betalen, zelfs indien de Luchtvracht verloren wordt, beschadigd raakt of niet of niet tijdig op de eindbestemming aankomt, door welke oorzaak dan ook. Vervoeder is ten alle tijden gerechtigd een aanbetaling te vragen.
 2. De door Vervoerder aan de Verzender opgelegde tarieven en/of kosten voor het vervoer van Luchtvracht zijn exclusief:
  1. De kosten voor het ophalen en afleveren van de Luchtvracht van en naar luchthavens van waaruit Vervoerder opereert;
  2. Opslagkosten;
  3. Kosten voor verzekeringen;
  4. Belastingen, heffingen, toeslagen en kosten welke opgelegd kunnen worden of reeds opgelegd zijn door de luchthaven, douane, de overheid of andere bevoegde autoriteiten;
  5. Bijdrages, kosten of boetes die verband houden met wetten, verordeningen en eisen opgelegd door autoriteiten, daaronder onder andere begrepen royalty’s, geen-bezwaar kosten en servicekosten;
  6. Kosten gemaakt door Vervoerder in verband met de onjuiste verpakking van de Luchtvracht;
  7. Kosten bij Vervoerder in rekening gebracht door transportbedrijven voor het vervoer van de Luchtvracht;
  8. Kosten die door Vervoerder niet voorzien konden worden op het moment dat de Verzender de Luchtvracht aan Vervoerder overhandigde.

De hiervoor onder lid 16 a t/m h genoemde kosten komen geheel voor rekening van de Verzender, en indien van toepassing voor de Geadresseerde. Indien Vervoerder deze kosten voor Verzender betaalt, dan heeft Vervoerder voor deze kosten een regres op Verzender, en indien van toepassing de Geadresseerde. Lid 18 is van dit artikel is van toepassing.

 1. Verzender is voorts verplicht aan Vervoerder te betalen alle onbetaalde lasten, tarieven, toeslagen, kosten, uitgaven, boetes, straffen, schade als gevolg van verlies van tijd en andere schade, die Vervoerder kan oplopen, lijdt of dient te betalen naar aanleiding van het vervoer van Luchtvracht in strijd met wetten en/of regelgeving, zowel nationaal als internationaal, zoals bijvoorbeeld het vervoer van nagemaakte Luchtvracht – zonder dat Verzender hiervan op de hoogte hoeft te zijn – illegale, incorrecte of onvoldoende gemarkeerde, genummerde, beschreven of geadresseerde Luchtvracht, of het afwezig, vertraagd, dan wel incorrect zijn van vereiste in- of exportvergunningen of enig ander certificaat of document dat van enig belang is.

Pandrecht

 1. Indien de Verzender en, indien van toepassing de Geadresseerde, het tarief en/of enige kosten zoals genoemd in dit artikel en artikel 4, niet of niet geheel aan Vervoerder heeft voldaan of voldoet, dan wordt daarmee vanaf het moment dat de Verzender, en indien van toepassing de Geadresseerde, op het in de Vrachtbrief omschreven adres zijn/is aangeschreven en hen een redelijke termijn voor betaling te zijn gegund en deze termijn is verstreken zonder dat betaling van het verschuldigde door Vervoerder is ontvangen, een pandrecht op de Luchtvracht gevestigd ten gunste van Vervoerder. Indien na vestiging van het pandrecht betaling van het verschuldigde nog steeds uitblijft, zelfs nadat Vervoerder aan Verzender, of indien van toepassing aan Geadresseerde, op het door hen in de Vrachtbrief omschreven adres, een termijn van 14 dagen voor betaling heeft gegeven, dan is Vervoerder gerechtigd om de Luchtvracht te verkopen of te vernietigen, een en ander naar eigen inzicht van de Vervoerder. Vervoerder is gerechtigd om uit een verkoop van de Luchtvracht de door Verzender, en indien van toepassing de door Geadresseerde, verschuldigde tarieven en/of kosten te voldoen. Na verkoop of vernietiging van de Luchtvracht is de Verzender, en indien van toepassing de Geadresseerde, nog steeds verplicht aan Vervoerder verschuldigde tarieven en/of kosten aan Vervoerder te voldoen. Vervoerder is in geen geval aansprakelijk indien zij gebruik maakt van de rechten die haar toekomen op grond van voornoemd pandrecht, en Verzender en/of Geadresseerde vrijwaren Vervoerder voor aansprakelijkheden van derden en kosten opgelegd door deze derden.

De Vrachtbrief

 1. Voor het vervoer van Luchtvracht is de Verzender verplicht een Vrachtbrief aan Vervoerder af te geven. De Vrachtbrief moet in ieder geval bevatten, de aanduiding van de Plaats van vertrek en de Plaats van bestemming, en indien de Plaats van vertrek en de Plaats van bestemming zijn gelegen binnen het grondgebied van eenzelfde staat die partij is bij het Verdrag, terwijl één of meer tussenlandingen worden voorzien binnen het grondgebied van een andere staat, de aanduiding van één van de plaatsen van tussenlanding. De Vrachtbrief bevat tevens een duidelijke omschrijving van de Luchtvracht, voor zover mogelijk gespecificeerd naar afmeting, aantal, colli, conditie en waarde, en in ieder geval naar gewicht.
 2. De Vrachtbrief wordt door de Verzender opgemaakt in drie oorspronkelijke exemplaren. Het eerste exemplaar bevat de vermelding “voor de Vervoerder”; het wordt getekend door de Verzender. Het tweede exemplaar bevat de vermelding “Voor de geadresseerde”; het wordt getekend door de Verzender en de Vervoerder. Het derde exemplaar wordt getekend door de Vervoerder en door hem, na ontvangst van de Luchtvracht, overhandigd aan de Verzender.
 3. Indien de Verzender geen Vrachtbrief aan Vervoerder overhandigt, dan behoudt Vervoerder zich het recht voor de Luchtvracht niet te vervoeren. Indien Vervoerder, ondanks dat de Verzender weigert een Vrachtbrief af te geven, toch besluit de Luchtvracht te vervoeren, dan aanvaardt zij voor dit vervoer geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Vervoerder kan op expliciet of impliciet verzoek van de Verzender besluiten de Vrachtbrief zelf op te stellen, in welk geval Vervoerder, behoudens tegenbewijs, geacht wordt dit te hebben gedaan namens en voor rekening van de Verzender. Vervoerder is in dat geval niet aansprakelijk voor de inhoud van de Vrachtbrief.
 5. De Verzender is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, verklaringen en mogelijke andere informatie die Verzender in de Vrachtbrief opneemt, of welke door Vervoerder namens Verzender in de Vrachtbrief worden opgenomen. De Verzender is aansprakelijk voor schade en verliezen geleden door Vervoerder of de door haar ingeschakelde hulppersonen, als een gevolg van de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de gegevens, verklaringen en mogelijke andere informatie die door de Verzender of door Vervoerder in opdracht van Verzender en namens de Verzender in de Vrachtbrief zijn opgenomen.
 6. Indien Vervoerder vermoedt dat de door Verzender of door haar namens Verzender opgestelde Vrachtbrief onjuistheden, onvolledigheden of onnauwkeurigheden bevat, dan is Vervoerder ten alle tijden gerechtigd deze onjuistheden, onvolledigheden of onnauwkeurigheden namens Verzender en zonder dat Vervoerder daartoe verplicht is te verbeteren door een aparte verklaring bij te voegen. Een kopie van deze verklaring zendt Vervoerder aan de Verzender. Behoudens tegenbewijs, heeft deze verklaring kracht van bewijs.
 7. De door Verzender in de Vrachtbrief ten aanzien van de Luchtvracht opgenomen afmetingen, aantallen, colli, conditie, waarde en gewicht, leveren slechts bewijs op jegens de Vervoerder voor zover zij door Vervoerder zijn geverifieerd in tegenwoordigheid van de Verzender en daarvan melding is gemaakt in de Vrachtbrief.
 8. Indien de Verzender verschillende colli wil laten vervoeren, dan heeft Vervoerder het recht van de Verzender te verlangen dat hij aparte Vrachtbrieven opmaakt, bij gebreke waarvan Vervoerder niet verplicht is de Luchtvracht te vervoeren.

 

 

Inhoud Luchtvracht

 1. Luchtvracht dient door de Verzender op een dusdanige wijze verpakt te zijn zodat de Luchtvracht op een normale wijze, en zodat  geen schade toegebracht kan worden aan personen, goederen of eigendommen, vervoerd kan worden. Vervoerder behoudt zich het recht voor om Luchtvracht niet te vervoeren indien niet voldaan is aan dit lid. Brengt de luchtvracht schade toe aan personen, goederen of eigendommen, dan is de Verzender, en indien van toepassing de Geadresseerde, verplicht de schade te vergoeden die door Vervoerder of door derden wordt geleden. Verzender, en indien van toepassing Geadresseerde, vrijwaren Vervoerder voor aansprakelijkheidsstellingen of boetes en kosten al dan niet opgelegd door derden.
 2. Luchtvracht, en indien de Luchtvracht uit meerdere pakketten bestaat, ieder pakket, dient leesbaar en duurzaam gemarkeerd te zijn met het volledige adres van de Verzender en de Geadresseerde, alsook met de markeringen en nummers welke op de corresponderende Luchtvrachtbrief vermeld staan. Vervoerder behoudt zich het recht voor om Luchtvracht niet te vervoeren indien niet voldaan is aan dit lid.
 3. Vervoerder behoudt zich het recht voor de Luchtvracht en de Vrachtbrief te inspecteren op juistheid.

Aansprakelijkheid

 1. Het luchtvervoer van Luchtvracht omvat het tijdvak waarin de goederen zich onder de hoede van de Vervoerder bevinden. Het tijdvak van het luchtvervoer omvat geen enkel vervoer over land, zee of binnenwateren, verrichten buiten een luchthaven.
 2. Vervoerder is enkel jegens de Verzender, Geadresseerde of eigenaar van de Luchtvracht aansprakelijk voor vernieling of verlies van of schade aan Luchtvracht, indien deze schade zich voordoet tijdens het luchtvervoer.
 3. Verzender, en indien van toepassing Geadresseerde, is verplicht voor het vervoer van de Luchtvracht en/of voor deze Luchtvracht zelf een verzekering af te sluiten. Is de Verzender, en indien van toepassing de Geadresseerde, hiermee in gebreke, dan is Vervoerder in geen geval aansprakelijk voor vernieling of verlies van of schade aan Luchtvracht en/of de kosten die daaruit mogelijkerwijs kunnen voortvloeien.
 4. De aansprakelijkheid van Vervoerder is ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het bedrag zoals neergelegd in het Verdrag.
 5. Vervoerder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade toegebracht aan Luchtvracht als een gevolg van het naleven van wetten, verordeningen, orders of vereisten waarvan Vervoerder denkt dat deze van toepassing of vereist zijn, of voor iedere andere omstandigheid ontstaan buiten de controle of macht van Vervoerder.
 6. Vervoerder is niet aansprakelijk voor verlies van, schade aan of kosten voortvloeiende uit de aard of eigen gebrek, van de Luchtvracht (daaronder begrepen een onjuiste verpakking) ontstaan als een gevolg van een verandering in klimaat, temperatuur, hoogte of andere toestand waaraan blootgesteld, of als gevolg van de tijdsperiode dat de Luchtvracht vervoert wordt.
 7. Tenzij anders bepaald in deze Vervoersvoorwaarden of anders overeengekomen, accepteert Vervoerder geen enkele aansprakelijkheid voor vervoer van speciale Luchtvracht, daaronder begrepen vervoer van kostbaarheden, dieren, gevaarlijke goederen, bederfelijke waren en menselijke overschotten. Verzender,  en indien van toepassing Geadresseerde, zijn (hoofdelijk) aansprakelijk en vrijwaren Vervoerder voor enig verlies van of schade aan voornoemde speciale Luchtvracht, of aansprakelijkheidsstellingen of boetes en kosten opgelegd door derden.
 8. Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade aan of de dood van een dier ontstaan als een gevolg van een natuurlijke omstandigheid, handelingen van het dier zelf of andere dieren, of omstandigheden als een gevolg van de onmogelijkheid van het dier om zich aan te passen aan een verandering in omgeving welke verandering inherent is aan het vervoer door de lucht.
 9. Vervoerder is onder geen omstandigheden aansprakelijk voor vernieling of verlies van of schade aan Luchtvracht ontstaan door andere Luchtvracht. De Verzender, Geadresseerde en/of eigenaar van de Luchtvracht die schade toebrengt aan of zorgt voor de vernieling van een andere Luchtvracht, zijn volledig aansprakelijk voor deze kosten en zij vrijwaren Vervoerder voor aansprakelijkheden van en kosten opgelegd door derden als een gevolg daarvan. Luchtvracht waarvan Vervoerder vermoedt dat deze schade toe zal brengen aan het vliegtuig, personen daarin of eigendommen, mag op elk moment door Vervoerder vernietigd worden zonder dat Vervoerder verplicht is daarvan op dat moment mededeling te doen aan Verzender, Geadresseerde en/of de eigenaar van de betreffende Luchtvracht.
 10. Onafhankelijk van het antwoord op de vraag of Vervoerder bekend was met het risico dat schade zou kunnen ontstaan, is Vervoerder in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade.
 11. Vervoerder is niet aansprakelijk voor vernieling of verlies van of schade aan Luchtvracht (en de kosten die daaruit voortvloeien) als een gevolg van informatieverstrekking of handelingen van agenten of hulpersonen en hun werknemers betrokken bij het luchtvervoer.
 12. Indien Vervoerder een Luchtvrachtbrief uitgeeft voor het vervoer van Luchtvracht in een ander vliegtuig dan dat van Vervoerder zelf, dan doet Vervoerder dit enkel als agent van de Vervoerder die het feitelijke vervoer van de Luchtvracht zal uitvoeren. Vervoerder is niet aansprakelijk voor enig vervoer van Luchtvracht uitgevoerd door een andere Vervoerder dan zijzelf.
 13. Indien de aansprakelijkheid van Vervoerder jegens de Verzender, de Geadresseerde en/of de eigenaar van de Luchtvracht op grond van deze Vervoersvoorwaarden beperkt of uitgesloten is, dan vrijwaren Verzender, de Geadresseerde en/of de eigenaar van de Luchtvracht Vervoerder voor mogelijke claims en aansprakelijkheidsstellingen van derden betreffende deze Luchtvracht, ongeacht of de grond van de claim is gelegen in een wanprestatie of onrechtmatige daad.
 14. Het bedrag dat Vervoerder moet betalen als een gevolg van non-conformiteit in het vervoer van de Luchtvracht onder de Vervoersovereenkomst als een gevolg van fouten van haar directeuren, werknemers of agenten, is ten alle tijden beperkt tot het bedrag dat de Verzender de eigenaar, en indien van toepassing de Geadresseerde, heeft betaald voor het vervoer van de Luchtvracht. Schade ontstaan als een gevolg van een gedeeltelijke non-conformiteit is ten alle tijden beperkt tot een proportioneel deel van het bedrag dat betaald is voor het vervoer van de Luchtvracht.

Instellen van acties

 1. Indien de persoon die gerechtigd is de Luchtvracht in ontvangst te nemen de Luchtvracht zonder protest in ontvangst neemt, dan levert dit prima facie bewijs op dat de Luchtvracht in goede conditie en overeenkomstig hetgeen is afgesproken is afgeleverd.
 2. In het geval van beschadiging van Luchtvracht moet de geadresseerde uiterlijk binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de aanneming van de Luchtvracht, protest doen. In het geval vertraging van Luchtvracht moet het protest worden gedaan binnen 21 dagen, te rekenen van de dag waarop de Luchtvracht ter beschikking is gesteld. Elk protest moet schriftelijk worden ingebracht en overhandigd of verzonden binnen de voorgeschreven termijnen. Bij gebreke van protest binnen de voorgeschreven termijnen is elke rechtsvordering tegen de Vervoerder niet ontvankelijk.
 3. Elk recht op Schadevergoeding vervalt indien niet binnen 2 jaar gerekend vanaf de datum van aankomst op de bestemming, vanaf de datum dat het luchtvaartuig had moeten aankomen of vanaf de datum waarop het vervoer is geëindigd, een rechtsvordering tot het verkrijgen van schadeloosstelling is ingesteld. De wijze van berekening van de termijn wordt bepaald door het toepasselijke recht van het gerecht waar de rechtsvordering aanhangig is gemaakt.

Overige bepalingen

 1. Indien nodig ter vervulling van de formaliteiten van douane, politie en andere overheidsinstanties, kan van de Verzender van de Luchtvracht worden verlangd dat hij/zij een document afgeeft dat de aard van de Luchtvracht aanduidt. Deze verplichting schept voor de Vervoerder geen enkele verplichting, verbintenis of aansprakelijkheid, en Vervoerder is niet gehouden te onderzoeken of het document juist of voldoende is.
 2. Als het naar inzicht van Vervoerder noodzakelijk is om de Luchtvracht, op welke plaats en voor welk doel dan ook, vast te houden, dan is Vervoerder, nadat Vervoerder de Verzender hiervan op de hoogte heeft gesteld, bevoegd de Luchtvracht voor risico en kosten van de Verzender, Geadresseerde en eigenaar van de Luchtvracht op elke mogelijke plek in bewaring te nemen.

 

 

 

 

ARTIKEL X: GEDRAG AAN BOORD VAN HET LUCHTVAARTUIG

Algemene bepalingen

 1. De Passagier dient zich te onthouden van aanstootgevend gedrag of gedrag waar mede Passagiers bezwaren tegen zouden kunnen hebben. De Passagier dient zich in alle gevallen te houden aan de instructies van Vervoerder en haar hulppersonen ter verzekering van de veiligheid van het luchtvaartuig en het veilige, efficiënte en comfortabele verloop van de vlucht en de veiligheid, gezondheid en het comfort van de mede Passagiers. De Vervoerder heeft het recht om te beoordelen of de Passagier een bedreiging of gevaar vormt of zou kunnen vormen, voor één of meer personen of bezittingen aan boord van het luchtvaartuig, dan wel voor het luchtvaartuig zelf.
 2. De gezagvoerder van het luchtvaartuig is op grond van artikel 96 van de Regeling Toezicht Luchtvaart bevoegd maatregelen te nemen ter waarborging van de veiligheid van de mensen en hun bezittingen aan boord van het luchtvaartuig. De gezagvoerder is tevens bevoegd tot het nemen van maatregelen, daaronder begrepen het in vrijheid beperken van de Passagier, ter verzekering van de orde, discipline en veiligheid aan boord van het luchtvaartuig. Zo nodig kan de gezagvoerder voorafgaand aan een vlucht de vrijheid van een Passagier beperken, van wie naar redelijk oordeel vermoed wordt dat hij/zij de orde, discipline of veiligheid tijdens de vlucht zal gaan verstoren. De gezagvoerder kan aangifte doen indien de Passagier zich niet houdt aan de door hem/haar gegeven aanwijzingen. Zo nodig kan en mag hij de Passagier overdragen aan de bevoegde autoriteiten. Een Passagier die om de hiervoor beschreven redenen van boord verwijderd wordt, verspeelt zijn recht op vervoer van de betreffende vlucht, een eventuele retourvlucht, of enige andere vlucht uitgevoerd door Vervoerder of aan haar gelieerde partijen.
 3. Om redenen van veiligheid en beveiliging kan de Vervoerder onder andere het gebruik aan boord beperken of verbieden van elektronische apparatuur, daaronder begrepen mobiele telefoons, cd-spelers, draagbare recorders, laptop computers, draagbare radio’s, elektronische spelletjes of zendapparatuur, walkietalkies, speelgoed met afstandsbediening en enige andere apparatuur die werkt via een antenne. Het is de Passagier wel toegestaan gebruik te maken van een gehoorapparaat of pacemaker.
 4. Het is verboden om aan boord van het luchtvaartuig drugs te brengen of te gebruiken. Het tevens verboden om aan boord van het luchtvaartuig te roken (waaronder het roken van de conventionele sigaret, elektronische sigaret of andere kunstmatige vormen van roken). Overtreding van deze verboden is een strafbaar feit waarvan de gezagvoerder aangifte kan doen bij de bevoegde  autoriteiten.
 5. De Passagier kan aan boord alcoholische dranken bestellen. De Vervoerder kan naar haar redelijk oordeel het serveren van alcoholische dranken aan de Passagier geheel verbieden, beperken of stopzetten ten einde de goede orde en discipline aan boord te bewaren. Het is de Passagier niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee aan boord te nemen.
 6. Voldoet een Passagier niet aan de bepalingen van dit artikel, dan is het Vervoerder toegestaan alle maatregelen te nemen die hij noodzakelijk acht om dit gedrag te voorkomen of te beëindigen. Tot die maatregelen kunnen behoren het opleggen van beperkingen in de bewegingsvrijheid en/of het van boord verwijderen van de Passagier, weigering van verder vervoer van de Passagier vanaf elk willekeurig punt. Daarnaast kan Vervoerder aangifte doen bij de plaatselijke autoriteiten. In geen van deze gevallen is Vervoerder gehouden enige Schade die de Passagier lijdt te vergoeden, noch is Vervoerder aansprakelijk voor enige andere Schade als gevolg van het handelen van deze Passagier. De betreffende Passagier is gehouden de Schade voortvloeiende uit zijn handelen of nalaten te vergoeden aan Vervoerder, dan wel aan zijn mede Passagiers. Onder deze Schade vallen ook de kosten die Vervoerder maakt indien zij genoodzaakt is uit te wijken naar een niet van te voren vastgestelde Plaats van bestemming. De Vervoerder behoudt zich het recht voor om aangifte te doen tegen de Passagier en een actie uit schadevergoeding in te stellen.

Toekomstige weigering

 1. Indien een Passagier niet voldoet aan de eisen neergelegd in dit artikel of artikel VII, dan heeft Vervoerder of zijn Bevoegde agent het recht om de Passagier op een of meer toekomstige vluchten te weigeren. Vervoerder informeert Passagier overeenkomstig artikel VII lid 1 sub g.

ARTIKEL XI: DIENSTREGELING, ANNULERING, VERTRAGING EN INSTAPWEIGERING

Algemene bepalingen

 1. Tenzij anders bepaald in Europese en/of internationale regelgeving en/of jurisprudentie zijn de volgende bepalingen van toepassing.
 2. De vluchten en het vluchtschema zoals beschreven in de dienstregeling dienen uitsluitend als informatie voor de Passagier ten aanzien van de door Vervoerder aangeboden vlucht. Het vluchtschema wordt vrijgegeven na de datum van Boeking en wordt vermeld op Ticket. Tussen de datum van Boeking en de reisdatum kan het vluchtschema en/of de vlucht wijzigen.
 3. Veranderingen in de dienstregeling die betrekking hebben op de Passagier zullen door Vervoerder doorgegeven worden aan de Passagier op de door hem/haar bij de Boeking opgegeven contactgegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de Passagier om bij zijn/haar Boeking de juiste contactgegevens op te geven en zich bereikbaar te houden voor eventuele berichten van Vervoerder. Passagiers hebben voorafgaand aan de vlucht een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het controleren of de vluchtschema’s zoals vermeld op het Ticket al dan niet gewijzigd zijn.
 4. Vervoerder zal naar redelijkheid alle maatregelen nemen om annulering en vertraging van het vervoer van de Passagier en zijn/haar Bagage te voorkomen. Ten einde annulering of vertraging van een vlucht te voorkomen of te beperken, is Vervoerder gerechtigd om het vervoer uit diens naam te laten uitvoeren door een andere Vervoerder en/of met een ander luchtvaartuig en/of met een ander vervoermiddel.
 5. Tenzij anders bepaald in het Verdrag en/of het toepasselijke Europese recht en mits de Passagier beschikt over een geldig Ticket en Vervoersovereenkomst, heeft de Passagier, in het geval dat de Vervoerder de vlucht annuleert, of indien de vlucht niet landt in de plaats van Reisonderbreking of Plaats van bestemming, of indien de Vervoerder er (naar alle redelijkheid) de oorzaak van is dat de Passagier een aansluitende vlucht mist, of indien de Passagier geweigerd wordt wegens overboeking, op zijn/haar verzoek recht op:
  1. een andere vlucht onder vergelijkbare Vervoersvoorwaarden naar de eindbestemming van de Passagier zoals in het Ticket genoemd, bij de eerste gelegenheid, dan wel indien de Passagier hiervoor kiest, een andere vlucht onder vergelijkbare Vervoersvoorwaarden naar de eindbestemming van de Passagier zoals in het Ticket genoemd op een latere datum, indien er plaats beschikbaar is, of
  2. restitutie van het Ticket zoals vermeld in artikel XII, voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en voor het gedeelte en de gedeelten die reeds zijn gemaakt indien verder reizen in het licht van het oorspronkelijke reisplan van de Passagier geen zin meer heeft, alsmede in voorkomend geval, een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt.

De Passagier heeft in het geval van een annulering in ieder geval recht op:

(i)              maaltijden en verfrissingen in redelijke verhouding tot de wachttijd;

(ii)             twee gratis telefoongesprekken of e-mailberichten;

(iii)            hotelaccommodatie in het geval van een andere vlucht die naar redelijke verwachting ten vroegste daags na de geplande vertrektijd van de geannuleerde vlucht zal vertrekken en indien verblijf van één of meer nachten noodzakelijk wordt of waarin een langer blijf noodzakelijk wordt dan het door de Passagier geplande verblijf, alsmede in deze twee laatste gevallen vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie.

 1. Indien er sprake is van annulering van een vlucht kan de Passagier tevens recht hebben op compensatie zoals bedoeld in de DBC-Verordening. Vervoerder verwijst in dit verband naar de website van de Europese Commissie ( http://ec.europa.eu ). Vervoerder is niet gehouden compensatie te betalen indien de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden, of indien:
  1. de annulering de Passagier ten minste twee weken voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld, of
  2. de annulering de Passagier tussen twee weken en zeven Dagen voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld en de Passagier een andere vlucht naar dezelfde Plaats van bestemming wordt aangeboden die niet eerder dan twee uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en hem/haar minder dan vier uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt, of
  3. de annulering de Passagier minder dan zeven Dagen voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld en de Passagier een andere vlucht naar zijn/haar Plaats van bestemming wordt aangeboden die niet eerder dan één uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en de Passagier minder dan twee uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt.

Vertraging

 1. Indien een door Vervoerder uitgevoerde vlucht een vertraging heeft van twee uur of meer voor alle vluchten van 1500 km of minder, van drie uur of meer voor alle vluchten binnen de Europese gemeenschap van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km, of van vier uur of meer voor alle vluchten die niet onder de hiervoor genoemde gevallen, heeft de Passagier in ieder geval recht op de in lid 5 sub (i), (ii) en (iii) genoemde bijstand.
 2. In geval van een vertraging tot na de geplande vertrektijd van tenminste vijf uur, heeft de Passagier op zijn/haar verzoek recht op restitutie van het Ticket voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en voor het gedeelte en de gedeelten die reeds zijn gemaakt indien verder reizen in het licht van het oorspronkelijke reisplan van de Passagier geen zin meer heeft, alsmede in voorkomend geval, een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt.
 3. Indien er sprake is van vertraging van een vlucht van meer dan drie uur ten opzichte van de geplande aankomsttijd, kan de Passagier tevens recht hebben op compensatie zoals bedoeld in de DBC-Verordening, alsmede van toepassing zijnde jurisprudentie. Vervoerder verwijst in dit verband naar de website van de Europese Commissie ( http://ec.europa.eu ).

Instapweigering

 1. Volgens het beleid van Vervoerder worden vluchten niet overboekt. Mocht het echter voorkomen dat een vlucht overboekt is, dan zal Vervoerder Passagiers zoeken die vrijwillig hun stoel willen opgeven in ruil voor bepaalde voordelen onder voorwaarden die tussen de betrokken Passagiers en Vervoerder overeengekomen dienen te worden. In dit geval heeft de Passagier naast deze voordelen in ieder geval recht op:
  1. een andere vlucht onder vergelijkbare Vervoersvoorwaarden naar de eindbestemming van de Passagier zoals in het Ticket genoemd, bij de eerste gelegenheid, dan wel indien de Passagier hiervoor kiest, een andere vlucht onder vergelijkbare Vervoersvoorwaarden naar de eindbestemming van de Passagier zoals in het Ticket genoemd op een latere datum, indien er plaats beschikbaar is, of
  2. restitutie van het Ticket zoals vermeld in artikel XI, voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en voor het gedeelte en de gedeelten die reeds zijn gemaakt indien verder reizen in het licht van het oorspronkelijke reisplan van de Passagier geen zin meer heeft, alsmede in voorkomend geval, een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt.
  3. Als er onvoldoende vrijwilligers zijn dan is Vervoerder gerechtigd tegen de wil van de Passagier toegang tot de vlucht te weigeren. De Passagier die tegen zijn/haar wil toegang tot de vlucht is geweigerd heeft, naast de in het vorige lid (sub a of b) genoemde rechten, recht op:
  4. maaltijden en verfrissingen in redelijke verhouding tot de wachttijd;
  5. twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax- of e-mailberichten;
  6. hotelaccommodatie in het geval van een andere vlucht die naar redelijke verwachting ten vroegste daags na de geplande vertrektijd van de geannuleerde vlucht zal vertrekken en indien verblijf van één of meer nachten noodzakelijk wordt of waarin een langer blijf noodzakelijk wordt dan het door de Passagier geplande verblijf, alsmede in deze twee laatste gevallen vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie, en
  7. De Passagier kan in het geval genoemd onder c van dit artikel tevens recht hebben op compensatie zoals bedoeld in de DBC-Verordening.

ARTIKEL XII: RESTITUTIE

Algemene bepalingen

 1. Indien het vervoer niet overeenkomstig de Vervoersovereenkomst wordt verricht, heeft de Passagier op verzoek recht op restitutie voor het ongebruikte Ticket of het ongebruikte deel daarvan, voor zover de Vervoersvoorwaarden of de Tariefvoorwaarden niet anders bepalen.
 2. Vervoerder heeft het recht restitutie te verlenen aan hetzij de persoon wiens naam op het Ticket staat vermeld, hetzij de persoon die het Ticket betaald heeft. Indien een Ticket door een andere persoon is betaald dan de persoon wiens naam op het Ticket staat vermeld en Vervoerder op het Ticket heeft aangegeven dat het Ticket aan beperkingen onderhevig is, zal Vervoerder restitutie verlenen aan de persoon die het Ticket heeft betaald, dan wel op diens aanwijzing aan iemand anders.
 3. Wordt restitutie verleend in overeenstemming met hetgeen is bepaald in lid 2 van dit artikel, dan is sprake van een geldige restitutie en is Vervoerder ontslagen van alle aansprakelijkheid. Vervoerder heeft in dat geval niet de verplichting restitutie te verlenen voor hetzelfde Ticket aan een ander dan de persoon aan wie zij al restitutie heeft verleend.

Deugdelijk bewijs

 1. Vervoerder behoudt zich het recht voor alleen restitutie te verlenen na overlegging van deugdelijk bewijs dat de persoon wiens naam op het Ticket staat of de persoon die het Ticket betaald heeft, daadwerkelijk recht heeft op restitutie. Wordt deugdelijk bewijs niet geleverd, dan is Vervoerder niet gehouden restitutie te verlenen.

Restitutie wegens onvrijwillig afzien van vervoer

 1. In de gevallen dat de Vervoerder de vlucht annuleert, de vlucht niet landt in de plaats van Reisonderbreking of Plaats van bestemming, de Vervoerder er (naar alle redelijkheid) de oorzaak van is dat de Passagier een aansluitende vlucht mist of de Passagier geweigerd wordt wegens overboeking, heeft de Passagier – tenzij anders bepaald is in deze Vervoersvoorwaarden of de Tariefvoorwaarden – recht op restitutie bestaand uit een bedrag dat gelijk is aan het betaalde tarief indien het Ticket geheel ongebruikt is, of, indien een gedeelte van het Ticket gebruikt is, een bedrag gelijk aan het verschil tussen het betaalde tarief voor het Ticket en het toepasselijke tarief voor het onderdeel of de onderdelen van de vlucht die al gemaakt zijn.

Overmacht

 1. Indien er sprake is van een geval van Overmacht waardoor Vervoerder niet in staat is de vlucht uit te voeren of voort te zetten, heeft de Passagier geen recht op restitutie. Vervoerder kan in dat geval besluiten de geldigheidsduur van het Ticket te verlengen.
 2. Tickets van Passagiers die ernstig ziek zijn of overleden en van de personen die met deze Passagiers moesten reizen worden volledig gerestitueerd.
 3. Tickets van gehandicapte Passagiers of van Passagiers met beperkte mobiliteit, en de Passagier die hen begeleidt, die vanwege die handicap of beperkte mobiliteit het vervoer zijn geweigerd, hebben recht op volledige restitutie van het Ticket tegen de prijs waarvoor het gekocht is, voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en voor het gedeelte en de gedeelten die reeds zijn gemaakt indien verder reizen in het licht van het oorspronkelijke reisplan van de passagier geen zin meer heeft, alsmede in voorkomend geval een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt. Het voorgaande geldt niet indien er gebruik is of wordt gemaakt van het recht op een andere vlucht onder vergelijkbare Vervoersvoorwaarden naar zijn/haar eindbestemming bij de eerste gelegenheid, of een andere vlucht onder vergelijkbare Vervoersvoorwaarden naar zijn/haar eindbestemming, op een latere datum naar keuze van de Passagier, indien er plaats beschikbaar is. Het recht op de mogelijkheid van een terugvlucht of een andere vlucht is te allen tijde afhankelijk van de vraag of aan alle veiligheidseisen wordt voldaan.

Valuta

 1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt restitutie plaats in de munteenheid waarin het Ticket is betaald.

ARTIKEL XIII: AANVULLENDE DIENSTEN

 1. Indien Vervoerder er mee heeft ingestemd, naast vervoer door de lucht, aanvullende diensten te leveren aan de Passagier, is Vervoerder in verband met deze diensten slechts aansprakelijk tot het bedrag ter hoogte van de waarde van de aanvullende diensten, en slechts indien Vervoerder nalatig is geweest met het regelen van deze diensten. Vervoerder is in geen geval aansprakelijk in geval van Overmacht.

ARTIKEL XIV: REISDOCUMENTEN, TOEGANG EN CONTROLES

Algemeen

 1. De Passagier is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij in het bezit is van alle vereiste reisdocumenten en visa en voldoet aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen, verordeningen en eisen en verplichtingen die gesteld worden door landen waaruit, waarover en waarheen gevlogen wordt. Voldoet de Passagier op enigerlei wijze niet aan zijn/haar verplichtingen dan is hij/zij hier zelf verantwoordelijk voor en zal hij/zij zelf de kosten en Schade dienen te dragen als gevolg van het niet naleven van deze verplichtingen.

Reisdocumenten

 1. De Passagier is verplicht voorafgaand aan de reis alle uitvoer-, invoer-, gezondheids- en andere documenten te tonen die volgens de toepasselijke regelgeving van de landen waaruit, waarover en waarheen gevlogen wordt, vereist zijn. De Passagier gaat er akkoord mee dat Vervoerder kopieën kan maken van de in dit artikel genoemde documenten of op andere wijze de in de documenten vervatte gegevens overneemt.

Weigering van toegang

 1. Indien de Passagier de toegang wordt geweigerd tot een land dient hij/zij alle boetes en kosten  (waaronder detentiekosten) te betalen die door plaatselijke overheidsinstanties aan Vervoerder worden opgelegd. Indien Vervoerder verplicht wordt de Passagier terug te voeren naar de Plaats van vertrek, dan zal de Passagier tevens de prijs van het Ticket moeten betalen. De gezagvoerder heeft in dit geval het recht om de reisdocumenten van de betreffende Passagier in bewaring te nemen gedurende de vlucht naar diens Plaats van vertrek, of aangegeven plaats. De Passagier heeft in deze gevallen geen recht op restitutie van zijn/haar (oorspronkelijke) Ticket.
 2. Indien Vervoerder verplicht wordt een boete te betalen of kosten te maken als gevolg van het feit dat de Passagier niet heeft voldaan aan geldende regelgeving, of hij/zij heeft verzuimd vereiste documenten te tonen, of omdat hij/zij ongeldige documenten heeft getoond, dient de Passagier op verzoek van Vervoerder al deze kosten onverwijld aan Vervoerder terug te betalen. Vervoerder behoudt zich het recht voor deze kosten te verrekenen met gelden die aan Vervoerder zijn betaald voor ongebruikt vervoer, of andere gelden van de Passagier die in het bezit zijn van Vervoerder.
 3. Vervoerder zal zich inspannen om de Passagier op zijn/haar verzoek te voorzien van informatie met betrekking tot toepasselijke wetgeving van de landen waaruit, waarover en waarheen gevolgen wordt. Vervoerder accepteert in geen geval aansprakelijkheid voor eventuele Schade als gevolg van de door haar verstrekte informatie.

 

Douane- en beveiligingscontroles

 1. De Passagier dient desgevraagd mee te werken aan en aanwezig te zijn bij controle van (al dan niet vertraagde) Bagage door de douane of andere overheidsfunctionarissen. De Passagier dient voorts mee te werken aan alle beveiligingscontroles uitgevoerd door overheden, luchthavenfunctionarissen of Vervoerder(s). Vervoerder aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor verliezen of beschadigingen van Bagage tijdens deze controles, of als gevolg van de weigering aan deze controle mee te werken. Lijdt Vervoerder Schade door een handeling, nalaten of onachtzaamheid van de Passagier dan dient de Passagier Vervoerder hiervoor schadeloos te stellen.

Aansprakelijkheid

 1. Vervoerder is in geen geval aansprakelijk voor Schade en kosten als gevolg van het verzuim van de Passagier om aan zijn/haar verplichtingen neergelegd in dit artikel te voldoen. Vervoerder is voorts niet aansprakelijk als de weigering om een Passagier te vervoeren is gebaseerd op de veronderstelling dat genoemde weigering voortvloeit uit toepasselijke wetgeving, voorschriften, richtlijnen en verordeningen.

ARTIKEL XV: AANSPRAKELIJKHEID

Algemeen

 1. De aansprakelijkheid van Vervoerder wordt bepaald door deze Vervoersvoorwaarden. De aansprakelijkheid van Vervoerder is te allen tijden onderworpen aan het Verdrag, tenzij het Verdrag zelf beperkingen oplegt ten aanzien van haar reikwijdte en toepasselijkheid.
 2. De volgende voorwaarden gelden voor zover zij niet strijdig zijn met bepalingen in deze Vervoersvoorwaarden, en ongeacht de toepasselijkheid van het Verdrag:
  1. Vervoerder is uitsluitend aansprakelijk voor verhaalbare Schade voor aantoonbare verliezen en kosten.
  2. Vervoerder is uitsluitend aansprakelijk voor Schade die zich voordoet of voor heeft gedaan aan boord van haar eigen vlucht. Indien Vervoerder een Ticket uitgeeft, Bagage of Luchtvracht registreert voor vluchten die uitgevoerd worden door andere Vervoerders, handelt zij slechts al agent voor deze Vervoerders. Vervoerder is niet aansprakelijk voor Schade die zich voordoet aan boord van luchtvaartuigen van andere Vervoerders. Artikel XV is van toepassing.
  3. Indien Vervoerder bewijst dat schuld of nalatigheid van de persoon die schadevergoeding vordert of van de persoon aan wie deze rechten zijn ontleent, de Schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, is de Vervoerder geheel of gedeeltelijk ontheven van zijn aansprakelijkheid jegens die persoon, voor zover die schuld of nalatigheid de Schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen. Wanneer schadevergoeding wordt gevorderd wegens dood of letsel van een Passagier door een ander dan de Passagier, is de Vervoerder eveneens geheel of gedeeltelijk ontheven van zijn aansprakelijkheid voor zover hij bewijst dat de schuld of nalatigheid van die Passagier de Schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen. Dit artikel is van toepassing op alle bepalingen in deze Vervoersvoorwaarden, inclusief lid 3 van dit artikel.
  4. Vervoerder is niet aansprakelijk voor Schade die voortvloeit uit het naleven van Vervoerder van regelgeving, richtlijnen, voorschriften of opdrachten, of voor het niet naleven van deze regels door de Passagier.
  5. Alle bepalingen in deze Vervoersvoorwaarden, daaronder begrepen de bepalingen omtrent uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, strekken tevens ten gunste van en beperken de aansprakelijkheid van de Bevoegde agenten, ondergeschikten, vertegenwoordigers of hulppersonen van Vervoerder, alsmede de eigenaar/verhuurder van het luchtvaartuig en haar personeel, werknemers en ondergeschikten. Het totaalbedrag aan Schadevergoeding dat verhaald kan worden op dergelijke personen zal het totaalbedrag waarvoor Vervoerder maximaal aansprakelijk kan zijn niet overschrijven.
  6. Tenzij anders vermeld, kan geen enkele bepaling van deze Vervoersvoorwaarden enige uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van Vervoerder krachtens het Verdrag of het toepasselijke recht terzijde stellen.

Schade als gevolg van overlijden of letsel

 1. Vervoerder is uitsluitend aansprakelijk voor Schade die wordt geleden in geval van overlijden of lichamelijk letsel van een Passagier indien het ongeval dat het overlijden of het letsel heeft veroorzaakt, plaats heeft gehad aan boord van het luchtvaartuig of tijdens het aan boord gaan of verlaten van het luchtvaartuig. Vervoerder zal zijn aansprakelijkheid tot 128 821 (tot 28 december 2019: 113.100) SDR per Passagier niet beperken of uitsluiten, tenzij lid 2 sub c van dit artikel van toepassing is.
 2. Vervoerder is niet aansprakelijk voor Schade die voortvloeit uit overlijden of letsel voor zover de Schade meer bedraagt dan 128 821 (tot 28 december 2019: 113.100) SDR, indien Vervoerder bewijst dat de Schade niet te wijten was aan de schuld of nalatigheid van Vervoerder, haar hulppersonen of ondergeschikten, of indien de Schade uitsluitend te wijten was aan de schuld of nalatigheid van een derde. Lid 2 sub c van dit artikel is van toepassing.
 3. Indien Vervoerder een persoon vervoert wiens leeftijd, geestelijke of lichamelijke gesteldheid zodanig is dat vervoer een bedreiging of risico voor hem/haar kan vormen, is Vervoerder niet aansprakelijk voor ziekte, letsel, overlijden of van een verergering van de toestand waarin deze persoon zich bevindt, mits de Schade het gevolg is van die toestand of een verergering daarvan.
 4. In geval van overlijden of letsel zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel zal Vervoerder aan de Schadevergoedingsgerechtigde een voorschot betalen, opdat hij/zij kan voorzien in zijn/haar onmiddellijke economische behoeften. Genoemd voorschot zal in geval van overlijden niet minder bedragen dan 16.000 SDR. Krachtens artikel 5 lid 3 van de Aansprakelijkheidsverordening en artikel 28 van het Verdrag impliceert het betalen van een voorschot niet dat Vervoerder enige aansprakelijkheid erkent. Het voorschot mag verrekend worden met elk bedrag dat later op basis van de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder wordt uitgekeerd. Een voorschot hoeft in beginsel niet terugbetaald te worden. Dit is slechts anders in de in lid 2 sub c van dit artikel genoemde gevallen en in het geval dat degene die het voorschot ontvangen heeft niet schadevergoedingsgerechtigd was. Krachtens het geldende recht zal een voorschot binnen 15 Dagen nadat de identiteit van de Schadevergoedingsgerechtigde bekend is geworden, betaald worden.
 5. Vervoerder behoudt zich alle verhaal- en subrogatie rechten jegens derden voor.

Schade als gevolg van vertraging en annulering

 1. De aansprakelijkheid van Vervoerder met betrekking tot Schade geleden door Passagiers, veroorzaakt door vertraging of annulering in het luchtvervoer van Passagiers is beperkt tot 5.346 (tot 28 december 2019: 4.694) SDR per Passagier.
 2. De aansprakelijkheid van Vervoerder met betrekking tot Schade veroorzaakt door vertraging of annulering van het luchtvervoer van Bagage van Passagiers is beperkt tot 1.288 (tot 28 december 2019: 1.131) SDR per Passagier. Dit zal slechts anders zijn indien de Passagier in het bezit is van een Bijzondere verklaring omtrent belang bij de aflevering, waarin een hogere waarde is afgesproken. Artikel VIII lid 8 is van toepassing.
 3. Vervoerder is in geen geval aansprakelijk voor vertraging of annulering in het luchtvervoer van Passagiers en Bagage, indien zij bewijst dat Vervoerder en zijn hulppersonen alle maatregelen hebben genomen die redelijkerwijs gevergd konden worden om de Schade te vermijden, of dat het hun onmogelijk was dergelijke maatregelen te nemen.

Schade aan Bagage

 1. De aansprakelijkheid van Vervoerder met betrekking tot Schade aan of verlies van Bagage is beperkt tot 1.288 (tot 28 december 2019: 1.131) SDR per Passagier. Dit zal slechts anders zijn indien de Passagier in het bezit is van een Bijzondere verklaring van belang bij de aflevering, waarin een hogere waarde is afgesproken. Artikel VIII lid 8 is van toepassing.
 2. Bij Schade aan of verlies van Bagage dient de Passagier zich te melden bij de afhandelaar ter plaatse om een Property Irregularity Report (P.I.R.) op te maken. Indien de Passagier een schadeclaim met betrekking tot Schade aan of verlies van Bagage indient bij de Vervoerder, is zij verplicht dit P.I.R. rapport te overleggen. Daarnaast is de Passagier in dit geval tevens verplicht een Baggage Inventory Form (B.I.F.) te overleggen aan de Vervoerder. Het B.I.F. document is op te vragen bij Corendon Dutch Airlines. Corendon Dutch Airlines zal een schadeclaim met betrekking tot Schade aan of verlies van Bagage alleen in behandeling nemen, en zij kan slechts een vergoeding uitkeren, indien de schadeclaim schriftelijk en inclusief Bagagelabel, P.I.R. rapport, B.I.F. document en originele aankoopbonnen bij Corendon Dutch Airlines is ingediend.
 3. Vervoerder is slechts aansprakelijk voor Schade aan of verlies van Geregistreerde bagage indien de Schade plaats heeft gehad aan boord van het luchtvaartuig van Vervoerder, of gedurende het tijdvak dat Vervoerder de Geregistreerde bagage in bewaring had.
 4. De Passagier wiens Geregistreerde bagage of de voorwerpen daarin vervat, Schade berokkenen aan Bagage van andere Passagiers of aan de eigendommen van Vervoerder, zal Vervoerder schadeloos stellen voor alle kosten, verliezen en Schade, ontstaan als gevolg daarvan.
 5. Vervoerder is niet aansprakelijk indien en voor zover de Schade enkel en alleen het gevolg is van de aard, een eigen gebrek, de kwaliteit of de bederfelijkheid van de Bagage.
 6. Vervoerder is niet aansprakelijk voor Schade aan of verlies van Bagage waarvan het verboden is deze te vervoeren als Bagage.
 7. Behoudens de aanwezigheid van schuld aan de zijde van Vervoerder, zijn hulppersonen of Bevoegde agenten, is Vervoerder nimmer aansprakelijk voor Schade aan of verlies van niet-Geregistreerde bagage (waaronder persoonlijke bezittingen).

Aansprakelijkheid van de Passagier

 1. Indien de Passagier toerekenbaar niet heeft voldaan aan de voorwaarden zoals neergelegd in deze Vervoersvoorwaarden en Vervoerder lijdt daardoor Schade, zal de Passagier Vervoerder hiervoor schadeloos stellen.

ARTIKEL XVI: OPVOLGENDE VERVOERDERS

 1. Vervoer dat verricht wordt door verschillende opeenvolgende vervoerders, wordt voor de toepassing van het Verdrag, beschouwd als één enkel vervoer. In de gevallen dat vervoer achtereenvolgens door verschillende vervoerders wordt uitgevoerd, is elke van deze vervoerders die Passagiers, Bagage of goederen aanneemt, partij bij de Vervoersovereenkomst, voor zover die betrekking heeft op het deel van het vervoer dat onder zijn toezicht is verricht.
 2. Behoudens hetgeen bepaald is in lid 3 van dit artikel, heeft de Passagier of enige andere persoon die een van deze afgeleid recht op schadevergoeding heeft enkel verhaal op de vervoerder die het vervoer heeft verricht gedurende hetwelk het ongeval of de vertraging plaatsvond. De Vervoerder is in deze gevallen nimmer aansprakelijk voor die onderdelen van de reis die door (een) andere vervoerder(s) zijn uitgevoerd.
 3. Indien er sprake is van opvolgende Vervoerders en er sprake is van vernieling, verlies, beschadiging of vertraging van Bagage of goederen, heeft de Passagier of de afzender verhaal op de eerste vervoerder, en de Passagier of de geadresseerde die recht op afgifte heeft, verhaal op de laatste vervoerder. De Passagier, de afzender of de geadresseerde kan in ieder geval verhaal halen op de vervoerder die het vervoer heeft verricht gedurende hetwelk de vernieling, het verlies, de beschadiging of de vertraging plaatsvond.

ARTIKEL XVII: CHARTERVERVOER

 1. Chartervervoer is onderworpen aan de voorwaarden van de Charterovereenkomst of indien van toepassing de Pakketreisovereenkomst. Deze Vervoersvoorwaarden maken integraal deel uit van de Charter- of Pakketreisovereenkomst.
 2. Een Charter Ticket is uitsluitend geldig op de datum die vermeld staat op het Charter Ticket, de Vluchtcoupon of op door de touroperator, reisorganisator of chartermaatschappij uitgegeven elektronisch Ticket. Wijzigingen in de datum van vertrek of terugkeer zijn echter mogelijk. Zoals op het charter Ticket vermeld staat, kunnen tevens andere voorwaarden van toepassing zijn.
  1. Een Charter Ticket is ongeldig zolang de Contractuele Vervoerder zoals genoemd in artikel I, de prijs voor het Charter Ticket, vermeerderd met eventuele belastingen, heffingen, toeslagen en andere verschuldigde kosten, niet aan Vervoerder heeft betaald, dan wel niet heeft voldaan aan een met Vervoerder getroffen betalingsregeling. Vervoerder heeft het recht de Passagier op deze grond het vervoer te weigeren.
  2. De Passagier heeft geen recht op restitutie van zijn/haar charter Ticket.
  3. Restitutie aan de Passagier kan slechts plaatsvinden door de contractuele Vervoerder (touroperator, reisorganisator of chartermaatschappij), mits dit in overeenstemming is met haar algemene voorwaarden.
  4. De volgende artikelen zijn niet van toepassing op chartervervoer:
   Artikel III: lid 1, lid 4, lid 5, lid 8, lid 9, lid 10 en 11;
   Artikel IV
   Artikel V: lid 1, lid 2, en lid 4;

ARTIKEL XVIII RECHTEN PASSAGIERS

 1. Wordt Bagage door de Passagier in ontvangst genomen zonder enig protest, dan wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed dat de Bagage in goede staat is ontvangen en in overeenstemming met de Vervoersovereenkomst is afgeleverd.
 2. In geval van beschadiging van Geregistreerde Bagage dient de Passagier, onmiddellijk na ontdekking van de beschadiging, en uiterlijk binnen een termijn van 7 Dagen vanaf de dag van ontvangst van de Bagage een schriftelijke klacht in te dienen bij de Vervoerder. In geval van vertraging van Geregistreerde bagage dient de Passagier binnen 21 Dagen na de datum waarop de Bagage tot zijn beschikking is gesteld, een schriftelijke klacht in te dienen bij de Vervoerder. Dient de Passagier zijn klacht niet in binnen de termijnen genoemd in dit lid, dan vervalt daarmee zijn/haar rechtsvordering(en), zijn deze nietig en niet-ontvankelijk.
 3. Elk recht op schadevergoeding vervalt indien niet binnen 2 jaar gerekend vanaf de datum van aankomst op de bestemming, vanaf de datum dat het luchtvaartuig had moeten aankomen of vanaf de datum waarop het vervoer is geëindigd, een rechtsvordering tot het verkrijgen van schadeloosstelling is ingesteld. De wijze van berekening van de termijn wordt bepaald door het toepasselijke recht van het gerecht waar de rechtsvordering aanhangig is gemaakt.

ANNEX

Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor Passagiers en hun Bagage

“Deze informatieve kennisgeving geeft een samenvatting van de aansprakelijkheidsregels die luchtvaartmaatschappijen van de Gemeenschap overeenkomstig de EG-wetgeving
en het Verdrag toepassen.

Schadeloosstelling bij overlijden of letsel
De aansprakelijkheid voor overlijden of letsel van Passagiers is niet door financiële limieten beperkt. Voor Schade tot 128 821 (tot 28 december 2019:  113 100) bijzondere trekkingsrechten (bedrag bij benadering in plaatselijke munt) kan de luchtvaartmaatschappij vorderingen tot schadeloosstelling niet betwisten. Boven dat bedrag kan ze zich tegen een vordering verzetten als ze het bewijs kan leveren dat ze niet nalatig is geweest of anderszins in gebreke is gebleven.

Voorschotten
Als een Passagier gewond raakt of om het leven komt, moet de luchtvaartmaatschappij binnen 15 Dagen nadat de Schadevergoedingsgerechtigde geïdentificeerd is, een voorschot uitbetalen om aan de onmiddellijke economische behoeften tegemoet te komen. In geval van overlijden kan het voorschot niet minder dan 16 000 bijzondere trekkingsrechten (bedrag bij benadering in plaatselijke munt) bedragen.

Vertraging van Passagiers
In geval van vertraging van Passagiers is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor Schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen getroffen heeft om de Schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van Passagiers is beperkt tot 5 346 (tot 28 december 2019: 4 694) bijzondere trekkingsrechten (bedrag bij benadering in plaatselijke munt).

Vertraging van Bagage
In geval van vertraging van Bagage is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor Schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen getroffen heeft om de Schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van Bagage is beperkt tot 1 288 (tot 28 december 2019: 1 131) bijzondere trekkingsrechten (bedrag bij benadering in plaatselijke munt).

Vernietiging, verlies of beschadiging van Bagage
De luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor vernietiging, verlies of beschadiging van Bagage tot een maximum van 1 288 (tot 28 december 2019: 1 131) bijzondere trekkingsrechten (bedrag bij benadering in plaatselijke munt). Wanneer het aangegeven Bagage betreft, is de maatschappij ook aansprakelijk indien zij niet in gebreke is gebleven, tenzij de Bagage al beschadigd was. Wanneer het niet-aangegeven Bagage betreft, is de luchtvaartmaatschappij slechts aansprakelijk als zij in gebreke is gebleven.

Hogere limieten voor Bagage
Er kan een hogere aansprakelijkheidslimiet gelden indien de Passagier voordat hij aan boord is gegaan, een speciale verklaring heeft afgelegd en een aanvullende vergoeding heeft betaald.

Klachten over Bagage
Als de Bagage beschadigd, vertraagd, vermist of vernietigd is, moet de Passagier zo spoedig mogelijk bij de luchtvaartmaatschappij een schriftelijke klacht indienen. In geval van beschadiging van aangegeven Bagage moet de Passagier binnen 7 Dagen een schriftelijke klacht indienen en in geval van vertraging van aangegeven Bagage binnen 21 Dagen na de datum waarop de Bagage tot zijn beschikking is gesteld.

Aansprakelijkheid van de Contractuele Vervoerder en die van de Feitelijke Vervoerder.
Als de luchtvaartmaatschappij die de vlucht verzorgt niet dezelfde is als de maatschappij waarmee het vervoerscontract is gesloten, heeft de Passagier het recht een klacht of een vordering tot schadeloosstelling aan elk van beide maatschappijen te richten. Indien de naam of code van een luchtvaartmaatschappij op het Ticket staat, is die maatschappij de Vervoerder waarmee het vervoerscontract is gesloten.

Termijn voor gerechtelijke procedure
Een gerechtelijke procedure tot het verkrijgen van Schadeloosstelling moet worden aangevangen binnen 2 jaar na het tijdstip van aankomst van het vliegtuig of het tijdstip waarop het vliegtuig had moeten aankomen.

Grondslag voor de kennisgeving
Grondslag voor deze regels is het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999, dat in de Gemeenschap wordt uitgevoerd door Verordening (EG) nr. 2027/97 (gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 889/2002) en de nationale wetgeving van de lidstaten.”.